མཚོ་སྔོན་པོ།

མཚོ་སྔོན་པོ་ནི་དེང་གི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་མཚོ་ཞིག ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོ་ཅེས་ཀྱང་བྱ། == ལོ་རྒྱུས། == མཚོ་སྔོན་པོ་ནི་མདོ་སྨད་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དང་ཐག་ཉེ་ཞིང་

ཆོས་ལུགས།Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།Edit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit