མའོ་ཙེ་ཏུང་།

མའོ་ཙེ་ཏུང་། (毛泽东,༡༨༩༣-༡༩༧༦)

མའོ་ཙེ་ཏུང་།