ཚོད་ལྟ།

ཁ་ས་ནི་རྨི་ལམ་དང་ལོ་རྒྱུས་ལྟ་བུ་ཡིན། སང་ཉིན་ནི་ཡ་མཚན་དང་ལྐོག་འགྱུར་གྱི་གསང་བ་ལྟ་བུ་རེད། ིདེ་རིང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་རྟགས་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་བེད་སྤྱོད་ལེགས་པར་གྱིས། ཡིན་ཡང་་ཁྱེད་ཀྱི་སང་ཉིན་ཀྱི་ཆེད་དུ་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས།།།