འབར་ཁམས་

འབར་ཁམས་Barkham 马尔康


རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སྲིད་གཞུང་ལྟེ་གནས།

འབར་ཁམས་གྲོང་ཁྱེར་ནི་བོད་རིགས(རྒྱལ་རོང་བ)གཙོ་བྱས་པའི་མི་རིགས་མང་པོ་འདུས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན། འབར་ཁམས་ཞེས་པ་ནི་འབར་ཁམས་དགོན་པ་ཞེས་པ་ལས་མིང་ཐོགས་ཤིང་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་དོན་ཡིན། མིང་དང་ཆིང་རྒྱལ་རབས་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སོ་མང་དང་ཅོག་ཙེ། རྫོང་འགག་དང་དམ་པ་སོགས་རྒྱལ་ཁག་བཞིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དུས་སུ་ལིས་ཧྥན་རྫོང་ཏའོ་ཅེས་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། བཅིངས་འགྲོལ་མ་བཏང་སྔོན་དུ། ཅོག་ཙེ་རྒྱལ་བོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གསུམ་གྱི་བོད་རྒྱ་ཧུའེ་སོགས་མི་རིགས་ཀྱིས་ཕྱུགས་རིགས་དང་། ཇ། ཚྭ། རས། འབྲུ་རིགས། སྨན་རྫས་ལ་སོགས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཉིན་མཁོའི་དངོས་རྫས་སྣ་མང་ཉོ་ཚོང་བྱེད་ས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཉེན་ཁར་མི་འཛེམ་པའི་ཚོང་བས་ཉལ་ཐ་དང་མེ་མདའ་སོགས་ལྐོག་ཚོང་བྱེད་ས་ཞིག་ཡིན་ལ། རྒྱལ་ཁག་བཞིའི་ཅུང་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། སྤྱི་ལོ1935ལོར་ཀྲུང་གོ་བཟོ་ཞིང་དམར་དམག“རྒྱལ་ཁག་བཞིའི”ས་ཁུལ་ནང་ཞུགས་པས་གྲོང་གསེབ་སུའུ་ཝེ་ཨེད་སྲིད་དབང་ལས་ཁུངས་བཙུགས། སྤྱི་ལོ1951ལོར་ཞི་བདེའི་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་། སྤྱི་ལོ1953ལོར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འབར་ཁམས་དོན་གཅོད་ཁང་བཙུགས་པ་དང་། ད་དུང་སོ་མང་དང་། ཅོག་ཙེ། རྫོང་འགག དམ་པ་བཞིའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཆུས་ཀྱི་རིམ་པའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་བཙུགས། སྤྱི་ལོ1956ལོར་འབར་ཁམས་རྫོང་བཙུགས། སྤྱི་ལོ1991ལོར་གྲོང་རྡལ1དང་ཡུལ་ཚོ13གྲོང་སྡེའི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང104སྡེ་ཁུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང4ཡི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། སྤྱི་ལོ2005ལོར་མངའ་འོག་ཏུ་འབར་ཁམས། ཅོག་ཙེ། རྫོང་འགག་བཅས་གྲོང་རྡལ3དང་། གྲོང་སྡེའི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང104གྲོང་དམངས་ཚན་ཆུང234དང་སྡེ་ཁུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང3བཅས་བཙུགས་ཡོད། སྤྱི་ལོ2015ལོ་ཟླ10པར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཡིད་མཐུན་ཐོབ་ནས་རྫོང་ནི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར། རྫོང་ཨུ་དང་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་འབར་ཁམས་གནས་ཚུལ་དངོས་གཞིར་བཟུང་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གསར་བ་སྤེལ་པས། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་མགྱོགས་མྱུར་ངང་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་རེད།


འབའ་ཐང་གླིང་དཀར་གཤིས་མཚོ་ཕུ་དགོན་དུ་མགྲོན་ཁང་ཡོད་ལ་རང་རང་གིས་ཟ་མ་བཟོས་ན་ཡང་ཆོག་པ་རེད།

ངོ་སྤྲོད་རགས་བསྡུསEdit

འབར་ཁམས་གྲོང་ཁྱེར་ནི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ནུབ་བྱང་ས་རྒྱུད་དང་། རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆའང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་དབུས་སུ་གནས་ཡོད། འབར་ཁམས་ཞེས་པ་ནི་འབར་ཁམས་དགོན་པ་ཞེས་པ་ལས་མིང་ཐོགས་ཤིང་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་དོན་ཡིན། མིང་དང་ཆིང་རྒྱལ་རབས་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སོ་མིང་དང་ཅོག་ཙེ། རྫོང་འགག་དང་དམ་པ་སོགས་རྒྱལ་ཁག་བཞིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དུས་སུ་ལིས་ཧྥན་རྫོང་ཏའོ་ཅེས་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། བཅིངས་འགྲོལ་མ་བཏང་གོང་དུ། ཅོག་ཙེ་རྒྱལ་བོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ས་ཆ་ཡིན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གསུམ་གྱི་ཧུའེ་རྒྱ་བོད་སོགས་མི་རིགས་ཀྱིས་ཕྱུགས་རིགས་དང་། ཇ། ཚྭ། རས། འབྲུ་རིགས། སྨན་རྫས་ལ་སོགས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཉིན་མཁོའི་དངོས་རྫས་སྣ་མང་ཉོ་ཚོང་བྱེད་ས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཉེན་ཁར་མི་འཛེམ་པའི་ཚོང་བས་ཉལ་ཐ་དང་མེ་མདའ་སོགས་ལྐོག་ཚོང་བྱེད་ས་ཞིག་ཡིན། རྒྱལ་ཁག་བཞིའི་ཅུང་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། སྤྱི་ལོ1935ལོར་ཀྲུང་གོ་བཟོ་ཞིང་དམར་དམག“རྒྱལ་ཁག་བཞིའི”ས་ཁུལ་ནང་ཞུགས་པས་གྲོང་གསེབ་སུའུ་ཝེ་ཨེད་སྲིད་དབང་ལས་ཁུངས་བཙུགས། སྤྱི་ལོ1951ལོར་ཞི་བདེའི་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་། སྤྱི་ལོ1953ལོར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འབར་ཁམས་དོན་གཅོད་ཁང་བཙུགས་པ་དང་། ད་དུང་སོ་མང་དང་། ཅོག་ཙེ། རྫོང་འགག དམ་པ་རྒྱལ་པོ4མངའ་ཁོངས་སུ་ཆུས་རིམ་པའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་བཙུགས། སྤྱི་ལོ1956ལོར་འབར་ཁམས་རྫོང་བཙུགས། སྤྱི་ལོ1991ལོར་གྲོང་རྡལ1དང་ཡུལ་ཚོ13གྲོང་སྡེའི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང104སྡེ་ཁུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང4ཡི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། སྤྱི་ལོ2005ལོར་མངའ་འོག་ཏུ་འབར་ཁམས། ཅོག་ཙེ། རྫོང་འགག་གྲོང་བརྡལ3དང་། སོ་མང་། བྲག་བར། དམ་པ། འབྲོང་རྫོང་། ཀྱོམ་ཀྱོ། གསར་རྫོང་། ད་ཚང་། གདོང་བརྒྱད། ཚོ་བདུན། རྫོང་འབུར། ཁང་སར་བཅས་ཡུལ་ཚོ11བཙུགས། གྲོང་ཁྱེར་ནང་བོད་མི་གཙོ་བྱས་པའི་བོན་པོ་དང་རྙིང་མ། ཇོ་ནང་དང་དགེ་ལུགས། ས་སྐྱ་དང་བཀའ་བརྒྱུད་པ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་དད་པའི་དགོན་པ་སོ་སོ་རེ་གཉིས་ཡོད། རྫོང་ཨུ་དང་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་འབར་ཁམས་གནས་ཚུལ་དངོས་གཞིར་བཟུང་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གསར་བ་སྤེལ། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཞིང་། སྤྱི་ལོ2015ལོ་ཟླ10པར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཡིད་མཐུན་ཐོབ་ནས་རྫོང་ནི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར།

ལོ་རྒྱུས།Edit

འབར་ཁམས་ཞེས་པ་ནི་འབར་ཁམས་དགོན་པ་ཞེས་པ་ལས་མིང་ཐོགས།《ལིས་ཧྥན་ཐན་གཏོགས་ཐིང་གི་དེབ་ཐེར》《直隶理番厅志》ཞེས་པ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ལས་འཁོད་པ་ལྟར་ན་འབར་ཁམས་ནི་གནའ་སྔ་མོར冉རན་གྱི་ས་ཞིག་ཡིན། སའེ་དང་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས་སུ“ཞི་ཧྲན་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད”ཅེས་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་ཐང་དང་སུང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས་ཅི་སྨི་ཀྲོའུ་བཙུགས། ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐུ་བྷོད་ཞོན་ཝེ་སིའི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཡུང་ལོའི་ཞེས་པའི་ལོར་བཀྲ་ཤིས་གླིང་ཨན་ཧྥུའུ་སའི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས། ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཆན་ལུང་སྐབས་བཀྲ་ཤིས་གླིང་ཐད་གཏོགས་ཐིང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། ཅ་ཆིང་སྐབས་སུ་ལིས་ཧྥན་ཐད་གཏོགས་ཐིང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་ཐོག་མར་ཞི་ཁྲོན་ཏའོ་ལིས་ཧྥན་རྫོང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། སི་ཁྲོན་གྱི་ནུབ་བྱང་མཐའ་མཚམས་སུ་གནས་པས་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ནས་བཟུང་སྟེ་ཀྲུང་དབྱང་གོང་མའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་དབང་འོག་ཡིན་མོད། ས་ཁུལ་དེར་དབང་སྒྱུར་བའི་སྟོབས་ཤུགས་ཞན་རྐྱེན་ཐད་ཀར་བདག་སྐྱོང་བྱེད་མ་ཐུབ་སྟབས་ཚོ་དཔོན་དང་དེ་མིན་གྱི་རྒྱལ་པོས་སྐྱོང་བའི་མངའ་ཁོངས་སུ་གྱུར། ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཁང་ཞི་ཁྲོ་ལོ་ཉེར་གསུམ(སྤྱི་ལོ1684)པར་རྫོང་འགག་ཀྲང་ཀོན་སི་བསྐོས(ད་ལྟའི་འབར་ཁམས་རྫོང་གི་རྫོང་འགག་ཡུལ་ཚོ)ཁང་ཞི་ཁྲི་ལོ་དྲུག་ཅུ་བར་སོ་མང་ཀྲང་ཀོན་སི་བསྐོས(ད་ལྟའི་འབར་ཁམས་རྫོང་གི་སོ་མང་ཡུལ་ཚོ)ཆན་ལུང་ཁྲི་ལོ་བཅོ་ལྔའི(སྤྱི་ལོ1570)ཨན་ཧྥུའུ་སིའི་གོ་ས་བསྩལ་ཆན་ལུང་ཁྲི་ལོ་སོ་དྲུག་པར་ཞོན་ཝེ་སི་ཞེས་པར་གོ་གནས་འཕར། ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཆན་ལུང་ཁྲི་ལོ་བཅུ་གསུམ(སྤྱི་ལོ1748)པར་ཅོག་ཙེ་ཀྲང་ཀོན་སི་དང(ད་ལྟའི་འབར་ཁམས་རྫོང་གི་ཅོག་ཙེ་ཡུལ་ཚོ)དམ་པ་ཀྲང་ཀོན་སི(ད་ལྟའི་འབར་ཁམས་རྫོང་གི་དམ་པ་ཡུལ་ཚོ)གོ་གནས་གནང་། འདིའི་ཐུའུ་སི་སྟེ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་བོ་བཞི་ནི་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སོ་མང་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་དཔོན་གྱི་བུ་གསུམ་དང་བུ་མོ་གཅིག་ཡོད་པས་དམ་པ་དང་། རྫོང་འགག ཅོག་ཙེ་གསུམ་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་སྟབས། རྒྱལ་ཁག་བཞི་ཡི་རྒྱལ་ཁག་ཞེས་སོ། ། སྤྱི་ལོ1950ལོའི་ཟླ10པར། མའོ་རྫོང་ཀྲོན་ཆུས་ཏེ་ཆེན་ལས་ས་ཁུལ་ནས་ལས་སྒྲུབ་ཚན་ཆུང་མངགས་ཏེ་རྒྱལ་ཁག་བཞིའི་ས་ཁུལ་དུ་སླེབས། སྤྱི་ལོ1951ལོའི་ཟླ8པར་རྒྱལ་ཁག་བཞིའི་ས་ཁུལ་ཞི་བདེའི་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་ཞེས་བསྒྲགས། ཟླ9བར་རྒྱལ་ཁག་བཞི་དང་རྔ་བ་ཁྲོ་སྐྱབས་བཅས་ཀྱི་གནས་སྐབས་དམག་སྲིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཞེས་པ་བཙུགས། སྤྱི་ལོ1953ལོར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འབར་ཁམས་དོན་གཅོད་ཁང་བཙུགས་པ་དང་། ད་དུང་སོ་མང་དང་། ཅོག་ཙེ། རྫོང་འགག དམ་པ་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཆུས་ཀྱི་རིམ་པའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་བཙུགས། སྤྱི་ལོ1956ལོར་འབར་ཁམས་རྫོང་བཙུགས། སྤྱི་ལོ1960ལོར་ཚོ་བཞི་དང་ཟངས་དཀར། ལུང་ཟི་བཅས་ཧུང་ཡོན་གི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་རྗེས་ད་ལྟའི་འབར་ཁམས་སྲིད་འཛིན་མངའ་ཁོངས་འདི་ཆགས་པ་དང་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ6633ཡོད། སྤྱི་ལོ2005ལོར་མངའ་འོག་ཏུ་འབར་ཁམས། ཅོག་ཙེ། རྫོང་འགག་གྲོང་རྡལ3དང་། སོ་མང་། བྲག་བར། དམ་པ། འབྲོང་རྫོང་། ཀྱོམ་ཀྱོ གསར་རྫོང་། ད་ཚང་། གདོང་བརྒྱད། ཚོ་བདུན། རྫོང་འབུར། ཁང་སར་བཅས་ཡུལ་ཚོ11བཙུགས། མི་གྲངས་ནི་སྤྱི་ལོ2013ལོར་ཁྱོན་ཁྲི6ལྷག་ཡོད། རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་གནས་ཡུལ་ནི་འབར་ཁམས་གྲོང་རྡལ་ཡིན། ཁུལ་གཞིས་གནས་ཡུལ་དང་གཅིག་ཡིན་ཞིང་ཞིང་ཆེན་གྱི་གནས་ཡུལ་ཁྲེང་ཏུའུ་དང་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ395ཡོད་དོ། །

མི་གྲངསEdit

སྤྱི་ལོ2014ལོའི་ཟླ་མཇུག་བར། འབར་ཁམས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཁྲི56166ཡོད་ལ། སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཁྲོད་སྐྱེས་པའི་མི་གྲངས་ཁྲི28862ཡོད་པ་དང་རྒྱུན་སྡོད་མི་གྲངས་ཀྱི52.5%ཟིན་ཡོད། སྐྱེས་མའི་མི་གྲངས་ཁྲི27304ཡོད་པ་དང་རྒྱུན་སྡོད་མི་གྲངས་ཀྱི47.5﹪ཟིན་ཡོད། དེ་ཡང་བོད་རིགས་མི་གྲངས་ཁྲི43103ཡོད་པ་དང་རྒྱུན་སྡོད་མི་གྲངས་ཀྱི72.7﹪ཟིན་ཡོད། ཆའང་རིགས་མི་གྲངས1659ཡོད་པ་དང་རྒྱུན་སྡོད་མི་གྲངས་ཀྱི2.6﹪ཟིན་ཡོད། རྒྱ་རིགས་མི་གྲངས་ཁྲི1053ཡོད་པ་དང་རྒྱུན་སྡོད་མི་གྲངས་ཀྱི23.1﹪ཟིན་ཡོད། མི་རིགས་གཞན་པའི་མི་གྲངས959ཡོད་པ་དང་རྒྱུན་སྡོད་མི་གྲངས1.6﹪ཟིན་ཡོད།

རི་ཆུ་Edit

འབར་ཁམས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མངའ་ཁོངས་དང་ས་མཚམས་སུ་གནས་པའི་རི་བོ་གྲགས་ཅན་སྤོ་དཀར་ལ་རི་བོ་དང་ཁ་བ་རྟ་རི་བོ། འབུམ་འགྲོ་ལམ་རི་བོ་དང་བཞག་ར་རི་བོ་སོགས་ཡོད། ཆུ་ཚན་གྲགས་ཅན་སོ་མང་ཆུ་བོ་དང་ཀྱོམ་ཀྱོ་ཆུ་བོ་གཉིས་ཡོད།

ལྗོངས་རྒྱུ།Edit

ཡུལ་ཚོ།Edit

སྐྱེ་དངོསEdit

འབར་ཁམས་རྫོང་ནང་དུ་ནགས་ཚལ་ཐོན་ཁུངས་ཧ་ཅང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གལ་ཆེའི་ཤིང་ཆ་ཐོན་སྐྱེད་རྟེན་གཞི་གཙོ་གྲས་ཤིག་ཡིན། སྤྱི་ལོ1985ལོར་ནགས་ཚལ་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་རིགས་གཉིས་པའི་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་ལྟར་ན། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ནགས་སའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ཆིང193665.4ཡོད། དེའི་ནང་། རྒྱུ་ཆའི་ཤིང་ནགས་ནི་སྤྱི་ཆིང61730.8ཡོད། གསོག་པའི་ཤིང་ནི་སྨི་གྲུ་བཞི་མ14894588ཡོད། འགོག་སྲུང་ནགས་ནི་སྤྱི་ཆིང131857.1ཡོད། གསོག་པའི་ཤིང་ནི་སྨི་གྲུ་བཞི་ལྷག་མ33094572ཡོད། བུད་ཤིང་དང་སོལ་བ་ཐོན་སའི་ནགས་ཚལ་ནི་སྤྱི་ཆང36.9ཡོད། གསོག་པའི་ཤིང་ནི་སྨི་གྲུ་བཞི་ལྷག་མ8773ཡོད། དེ་ལས་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཤིང་རིགས་ནི་གསོམ་ནག གསོམ་ཤིང་། ལོ་སྐྱུར་ཐང་ཤིང་། སྒྲོན་ཤིང་། སྟག་པ་ཤིང་། བེ་ལོ། སྦྱར་པ་བཅས་ཡིན།

མི་སྣ།Edit

དགོན་སྡེEdit

འབར་ཁམས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཆོས་སྡེ་གྲགས་ཅན་མང་བོ་ཡོད་པ་ལས་རྒྱལ་རོང་ཁྱི་སོ་གནས་རི་དང་ཁ་བ་རྟ་གཞི་བདག བེེ་རོ་བྲག་ཕུག་དང་ཚ་ཁོ་དགོན་དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གླིང་། མཚམས་གནས་དགོན་པ་དང་ད་ཚང་དགོན་པ་བཅས་ནི་གྲགས་ཆེ་བ་དང་། འབར་ཁམས་ཡུལ་ཚོ་རུ་གྲུབ་མཐའ་མང་པོ་ཡོད་པའི་འབར་ཁམས་དགོན་པ་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་དང་ཇོ་ནང་བ་ཛ་འགོ་དགོན་པ། རྙིང་མ་བ་བྱ་རོང་དགོན་པ། ས་སྐྱ་བ་སྦས་གཏེར་དགོན་པ་དང་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལྷ་ཚེ་དགོན་པ། བོན་གྱི་གཡུང་དྲུང་དགོན་པ་ལ་སོགས་ཡོད་དོ། །

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།Edit

གླིང་དཀར་གཤིས་ཀྱི་གནའ་བྲོ། ༈ ཤར་རྒྱ་གར་རི་ཡི་རི་མགོ་ན། །གུར་དཀར་ཆུང་ཕུར་མ་རླུང་གི་སྐྱོད། ། མདོང་ཡག་མོ་སེར་འབྲས་སྒར་གསུམ་རེད། །ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ས་རེད། ཤར་རྒྱ་གར་རི་ཡི་རི་རྐེད་ན། །གུར་དམར་པོ་ཕུར་མ་རླུང་གིས་སྐྱོད། ། ཤར་རྒྱ་གར་རི་ཡི་རི་མཐའ་ན། །གུར་སེར་པོའི་ཕུར་མ་རླུང་གིས་སྐྱོད། དཀར་འོ་མ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་རེད། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་གཡང་གཞི་ཡ་དཀུག་རེད།།གསེར་ཉི་ལྷ་ག་ཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད །། ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་རེད།།གཡང་གཞི་བུམ་པ་ཁ་རྒྱན་གསུམ། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམ་སི།།ས་ཡས་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད།། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམ་སི། ། ས་ཡས་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམ།།བཀྲ་ཤིས་པའི་བྲོ་ར་ཡར་རྒྱས་ཤོག ༈དགུང་ཨ་སྔོན་ཤེལ་དཀར་སྒོ་ཡག་མ།།སྒོ་ཁྲ་མོའི་ནང་ནས་ཡར་སོང་ཏེ། ། ལོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་འདྲ་མཉམ་རེད། །འདྲ་མཉམ་ཞིང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་པར་ཤོག ། བྲག་དཀར་ རྫོང་ཤེལ་དཀར་སྒོ་ཡག་མ། །ཤེལ་སྒོ་མོའི་ནང་ཡར་སོང་སྟེ། ། ལོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་འདྲ་མཉམ་རེད། །དྲ་མཉམ་ཞིང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་པར་ཤོག ། ལོ་ཆུང་ཆུང་ན་ནད་མེད་པར་ཤོག །དེ་ཡང་ཡང་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ནང་གི་ནོར་བུ་རེད། ། ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་ཕྱེ་ཚད་གྱིས། །ནང་གི་ནོར་བུ་མཇལ་ཚད་གྱིས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་ནང་གི་ནོར་བུ་རེད། ། ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་ཕྱེས་ཚད་གྱིས། །ནང་གི་ནོར་བུ་མཇལ་ཚད་གྱིས།། ༈སྡེ་རྒྱ་གྲོང་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །སྡེ་ཡག་མོ་མཎྜལ་སྤུང་འདྲ་སྣང་། ། སང་ཕ་རོལ་ད་ཡི་དུས་ཚོད་ན། །སྡེ་དེ་ལ་ཆག་གྲུམ་མ་འགྲོ་དགོས། ། ༈དགོན་ཁྲ་མོའི་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །ལྷ་བླ་ལུ་གྲལ་བཞུགས་བཅུ་གསུམ་སྣང་། །ལྷ་བླ་ལུའི་དམ་ཚིག་མ་གྲོལ་དགོས།། རྫོང་ཁྲ་མོའི་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །གོང་དཔོན་ལུ་གྲལ་བཞུགས་བཅུ་གསུམ་སྣང་། ། དཔོན་དེ་ལ་ཆགས་ཁྲུག་མ་འགྲོ་དགོས། །ཚེ་གཅིག་འཛོམ་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། ། སྐྱ་རེངས་ནམས་དང་མི་ལྡན་བར།། ཕྱི་སྐར་རྒྱའི་འཛོམ་རར་མ་ཞིག་དགོས།། ༈དགའ་དོ་ནུབ་བྲོ་གཡང་ག་ནས་བྱུང་། ། ༈ རི་མཐོ་འདུག་ཟེར་བདེན་འདུག་སྟེ། །དགུང་ཐུག་འདུག་ཟེར་ན་རྫུན་པ་རེད། རྟ་མགྱོགས་འདུག་ཟེར་ན་བདེན་འདུག་སྟེ། །བྱ་སླེབས་འདུག་ཟེར་ན་རྫུན་པ་རེད།། ༈ བྲོ་འདི་གང་བྱུང་ཤར་ནས་བྱུང་། །ཤར་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་འདུན་ནས་བྱུང་། ། ཤར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བྲོ་ལ་དགའ། །བྲོ་ལ་དགའ་ནས་བྲོ་རེ་རྡུང། ། ༈ ཨ་སྔོན་སྔོ་མོ་གཡུ་ཡི་རྒྱན། །ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་ཆགས་སའི་གདན་ཞིག་བཏིང་། རྩེད་ཁ་མཚར་སྐར་ཚོགས་གྲངས་ཀ་ཡོད། ། ས་གཞི་སེར་པོ་གསེར་གྱི་རྒྱན༎རྩ་རྩི་ཤིང་ཆགས་སའི་གདན་ཞིག་བཏིང་།། རྩེད་ཁ་འཚར་ རྩི་ཤིང་གྲངས་ཀ་ཡོད།། ༈བྲག་དཀར་འཛངས་རྒྱ་ཆེ་སྤོམ་མཐུག་མ། །རྒྱ་ཆེ་སི་སི་ཞིག་མ་བཀོད་ན། ། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་འཛོམ་སར་མི་ཤོང་འདུག ། སྡེ་རྒྱ་གྲོང་རྒྱ་ཆེར་སྤོམ་མཐུག་མ། ། རྒྱ་ཆེ་སི་སི་ཞིག་མ་བཀོད་ན། ། ལོ་ཆུང་ཆུང་འཛོམ་ར་མི་ཤོང་འདུག ། ། ༈ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་ཁྱུང་གི་བུ། །བྲེལ་བྲེལ་མ་བྱེད་དལ་དལ་གྱིས། ། སྟོད་རྒྱ་གར་མན་ཆད་བྲ་རི་ཡིན། །དལ་དལ་བྱས་ནས་བྲག་རི་འགྲིམ།ས། ། ཟི་ལིང་ཁ་དཀར་རྐྱང་གི་བུ། །བྲེལ་བྲེལ་མ་བྱེད་དལ་དལ་གྱིས། ། ཤར་རྒྱ་གར་མན་ཆད་སྤང་རི་ཡིན། །དལ་དལ་ངང་ནས་སྤང་རི་འགྲིམ། ། ༈ དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །གསེར་ཉི་ཟླ་བྲིས་པ་སྤུན་གསུམ་རེད། ། བྲིས་མཁས་པས་བྲི་ནོར་མ་བྱེད་དང་། །འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན། བྲག་དཀར་རྫོང་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་བྲིས་པ་སྤུན་གསུམ་རེད།། བྲིས་མཁས་པས་བྲི་ནོར་མ་བྱས་ན། །འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན།། ༈འཇམ་པོ་བརྒྱ་དང་བཤིབས་མྱོང་ཡིན།།བུད་མྱོང་མེད་དེ་འདྲ་མྱོང་ཡིན།།བྲག་དཀར་དེ་དང་འདྲ་འདྲ་རེད། ། ༈དགོན་ཁྲ་མོ་བཞེང་ན་སླ་མོ་མེད། །མགོ་རྩེ་ཞྭ་བརྒྱ་དེ་དཔྱང་སར་དགོས། ། ལྷ་བླ་ལུ་བརྒྱ་དེ་བཞུགས་ས་དགོས། །ཁང་སྐྱ་རིལ་བཞེང་ན་སླ་མོ་མེད།། གོས་འཕྲུག་ཆུང་བརྒྱ་དེ་དཔྱང་སར་དགོས། །སྟག་ཤར་ལུ་བརྒྱ་དེ་བཞུགས་ས་དགོས།། ༈ཁང་སྐྱ་རིལ་ལྟག་མགོ་བརྒྱད་སྐོར་མ། །སྒོ་རབ་གསལ་གཉིས་དང་བཅུ་འཛོམ་རེད།། དགུང་ཨ་སྔོན་ཡན་ན་ཨེ་མཐོ་ཤེ །

རླུང་སེར་བུའི་མགྱོག་ན་ཚེ་སྔོན་ལས། ༈ཨ་མཚེ་ལྷ་མཚེས་པད་མའི་མཚེས། །པདྨའི་མཚེ་ཆེན་གོང་མའི་སྟེང་། ། འབྲི་ཨ་ཟེས་མ་བརྒྱ་བུ་སྟོང་རེད། །བ་བེའུ་ཆུང་མ་བརྩིས་ལོ་གྲངས་མང་། ། བ་བེའུ་ཆུང་བརྩིས་ན་དུང་ཁ་ལོང་། །ཨ་མཚེ་ལྷ་མཆེས་པད་མའི་མཚེས། ། པད་མའི་མཚེས་ཆེན་བར་མིའི་སྟེང་། །རྐྱང་ཨ་མདོ་མ་བརྒྱ་བུ་སྟོང་རེད། ། རྟ་རྟའི་ཆུང་མ་བརྩིས་ལོ་གྲངས་མང་། །རྟ་རྟའི་ཆུང་བརྩིས་ན་དུང་ཁ་ལོང་། ། ཨ་ལ་མི་བདེན་རྩེད་མོ་རྩེ། ། ༈ལྕགས་རྒྱ་བརྒྱ་གི་སྲབ་ཅིག་རྡུང་། །དགའ་དོ་ནུབ་རྐྱང་ཕྲུག་ཁྱོད་ལ་ཀོན།། རྐྱང་ཨ་མདོ་ཁ་ཤད་ཅི་འདུག་ལྟ། །

རྩིད་རྒྱ་བརྒྱ་གི་སྣ་ཐག་བཟོས། །དགའ་དོ་ནུབ་ཨ་ཆུང་ཁྱོད་ལ་ཀོན། མཛོ་ཨ་ཆུང་སྣ་ལོ་ཅི་འདུག་ལྟ།། དགུང་ཨ་སྔོན་བལ་སྒྲོ་ཁ་ཕྱེས་རེད། །བལ་དཀར་ལེན་ཀོ་ནག་པོ་ལེན། ། བལ་ཅི་ལེན་ཁྱེད་ཚོའི་ལག་ན་ཡོད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་བལ་སྒྲོ་ཁ་ཕྱེས་རེད། །བལ་དཀར་པོ་ལེན་ཀོ་ནག་པོ་ལེན། ། བལ་ཅི་ལེན་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ན་ཡོད། ། དགུང་ཨ་སྔོན་མདའ་དུང་ཁ་ཕྱེས་རེད། །མདའ་སྒྲོ་ཡོད་ལེན་དང་སྒྲོ་མེད་ལེན། ། དེ་ཅི་ལེན་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ནང་ཡོད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་མདའ་དུང་ཁ་ཕྱེས་རེད། །མདའ་སྒྲོ་ཡོད་ལེན་དང་སྒྲོ་མེད་ལེན།། དེ་ཅི་ལེན་ཁྱེད་ཚོའི་ལག་ན་ཡོད། །བཀྲ་ཤིས་པའི་བྲོ་ར་ཡར་རྒྱས་ཤོག ། ༈དགུང་སྔོན་ཕྱོགསབཞི་སྒོ་བཞི་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་སྒོ་བཞིའི་དྲི་ཆུང་རེད། །་ ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་མ་འགྱུར་དང་། །སྒོ་བཞིའི་དྲིལ་ཆུང་འགྱུར་བསམ་མེད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་སྒོ་བཞིའི་དྲི་ཆུང་རེད། ། ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་མ་འགྱུར་དང་། །སྒོ་བཞིའི་དྲིལ་ཆུང་འགྱུར་བསམ་མེད། ། ཨ་ལ་མི་བདེན་བརྩེད་་་ ༈་དགུང་སྔོན་ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་སྒོ་བཞིའི་དྲི་ཆུང་རེད། ། དྲིལ་ལྕེ་མ་བརྡུང་སྙན་ལུག་ཤེ། །དྲིལ་ལྕེ་བརྡུང་ན་ཅི་འདྲ་སྙན།། དགུང་ཨ་སྔོན་ཚ་ལུ་ཚ་གཞང་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ཚ་ཞི་གཞང་བརྒྱད་རེད། ། ཚ་གཞང་ཁྲག་འཁྲུག་མ་བྱས་ན། །ཕྱི་སྐར་བརྒྱས་ལྟད་མོ་ཅི་ལ་བལྟ།། དགུང་ཨ་སྔོན་ཨ་ལུང་སྒར་འཕེན་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་བྱི་རུའི་དཀྱིལ་ཁྲ་རེད། ། ཁྲ་དཀྱིལ་ན་བཞག་དོ་ཟུར་ན་བཞག །དེ་ཅི་བཞག་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ནང་ཡོད། ། བྲག་དཀར་འཛངས་ཨ་ལུང་སྒར་འཕེན་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་བྱི་རུའི་དཀྱིལ་ཁྲ་རེད། ། ཁྲ་དཀྱིལ་ན་བཞག་དོ་ཟུར་ན་བཞག །དེ་ཅི་བཞག་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ནང་ཡོད། ། དེ་ཨེ་རེད་ལོ་ཆུ་གྲ་མཉམ་ཡོ། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ལོ་ཡག་སྙེ་མ་རེད། ། མགོ་གར་དཀུག་སེར་བུ་རླུང་གི་ཤེས། ། བྲག་དཀར་འཛངས་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། ། བྱ་རྒོད་ཕྲུག་ལོ་ཡག་སྙེ་མ་རེད། ། མགོ་གར་དཀུག་སེར་བུ་རླུང་གི་ཤེས། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོ་གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད། ། གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་མ་འགྱུར་དང་། །གཡང་ཐོག་བུམ་པ་འགྱུར་བསམ་མེད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད། ། གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་མ་འགྱུར་དང་། །གཡང་ཐོག་བུམ་པ་འགྱུར་བསམ་མེད། །

༈དགུང་ཨ་སྔོན་མནའ་ཆགས་རྙིང་པ་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ད་འགྲུལ་གསར་པ་རེད། ། མནའ་ཆགས་རྙིང་པས་མ་ཤེས་ན། །ད་ཆགས་གསར་པས་སློབ་རོགས་དགོས། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་མཚོ་མོ་ཡར་འཁྱིལ་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་མཚོ་ནང་ནོར་བུ་རེད། ། མཚོ་ནང་ནོར་བུ་མ་འགྱུར་དང་། །མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་འགྱུར་བསམ་མེད། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་མཚོ་མོ་ཡར་འཁྱིལ་རེད། །་གསེར་ཉི་ལྷ་མཚོ་ནང་ནོར་བུ་རེད། ། ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་རེད། །མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་བུམ་བ་གསུམ། ། ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛམས་སི། །ས་འདིར་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་མཚོ་མོ་ཡར་འཁྱིལ་རེ། །་བྱ་རྒོད་ཕྲུག་མཚོ་ནང་ནོར་བུ་རེད་། ། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། ། ས་འདི་ན་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། །

༈ དགུང་ཨ་སྔོན་དར་དཀར་ཡུག་གཅིག་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་དར་ཐོག་རི་མོ་རེད། ། ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་དར་འདབ་ཚར་ལོ་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། ། ས་འདི་ན་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་དར་དཀར་ཡུག་གཅིག་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་དར་ཐོག་རི་མོ་རེད། ། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་དར་འདབ་ཚར་ལོ་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། ། ས་འདི་ན་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། དེ་ཡང་ཡང་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། སང་ཕ་རེས་འཛོམས་བའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། དེ་ཨེ་རེད་ལོ་ཆུང་གྲ་མཉམ་ཡོ།། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་གཡང་གཞི་ཡར་ཀུག་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད། ། ་ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་གཡང་ཐོག་བུམ་རེད། །གཡང་གཞི་བུམ་པ་ཁ་རྒྱན་གསུམ། ། ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། །ས་འདི་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། ༈རྒྱ་གླིང་སྙུག་གླིང་གསེར་གླིང་གསུམ། །འདུག་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་། ། འཛོམ་ས་བླ་ལུའི་འདུན་ལྕོག་སྟེང་། ཆུ་ལྕུམ་མེ་ཏོག་གུར་གུམ་གསུམ། ། སྐྱེས་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་། །འཛོམ་ས་བླ་ལུའི་མཆོད་ཁང་ནང་། ། ༈མེ་ཏོག་རྩི་ཤིང་འབྲས་བུ་གསུམ། །སྐྱེས་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་། ། འཛོམ་ས་བཟང་དྲུག་སྨན་གྱི་ནང་། །ཁྲ་སིང་སིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོར་མཆོད། ། བཀྲ་ཤིས་པའི་བྲོ་ར་ཡར་རྒྱས་ཤོག །

༈འཛོམ་ཡག་བྱུང་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག། ཁ་ཆེའི་མེ་ཏོག་གུ་གུམ་གསུམ། ། སྐྱེས་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་།།འཛོམ་སར་མཆོད་ཁང་ཁྲ་མོའི་ནང་། ། ༈དགོན་ཁྲ་མོའི་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །ལྷ་བླ་ལུ་གསེར་སྐུ་གྲལ་བཞུགས་རེད། ། དར་དཀར་པོ་རྐྱང་དགའ་རྒྱང་སྐྱིད་སྣང་། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཞིང་ཆུ་མ་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། ། ཆོས་སངས་རྒྱས་པ་དར་བར་ཤོག ༈སྡེ་རྒྱ་གྲོང་རྒྱ་ཞིང་ཆུ་མ་རེད།།གོང་དཔོན་ལུ་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། ། མགོ་ཝ་ཟོ་ལོ་ཡག་སྙི་མ་རེད། །ཁ་ཟ་རྒྱུ་ཨ་འབྲུ་སིལ་མ་རེ། ། སྐྱིད་ཨེ་ཤེ་རང་གི་དཔོན་ལུ་རེད། །སོང་ཕ་རེས་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག།

༈དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཆེ་སྤོམ་འཐུག་མ། །རྒྱ་ཆེ་སི་སི་གྱི་བཀོད་རོགས་དགོས།། ། གསེར་ཁྲི་དྲུག་མ་ཤར་ལོ་གྲངས་མང་། །གླིང་བཞི་སྐོར་ས་ལྟད་མོས་ལྟོས།། བྲག་དཀར་རྫོང་རྒྱ་ཆེ་སྤོམ་འཐུག་མ། །རྒྱ་ཆེ་སི་སི་གྱི་བཀོད་རོགས་དགོས། ། རྒོད་ཐང་དཀར་མ་ལྡིང་ལོ་གྲངས་མང་། །སྒྲོ་གཤོག་དྲུག་ངོམས་ས་ལྟད་མོ་ཡོད། ། ༈རི་འབམ་ཆེན་འབམ་ཆུང་འབམ་འབྲིང་གསུམ། །རི་འབམ་ཆེན་འགོ་ན་ལུག་བརྒྱ་གྲམ།། དཀར་ཅི་བསོག་ཨ་ཟེར་ཁྱོད་ཀྱི་ཤེས།།གསོ་ཨེ་ཆོག་མ་བསུ་ཁ་ལ་དྲིས་ ༈འགྱོག་པ་རྐྱང་དང་བདེ་མོའི་སྒ །རྐང་ར་བཞི་རྡོ་ལ་མ་བརྡུང་ན། ། རྐྱང་བྲིམ་པོ་རྒྱུགས་ན་ཨེ་སྐྱོན་ཤེ། །དཀུ་པའི་གཞུ་དང་འཕེན་པའི་མདའ་། ། མདའ་མདེལ་རྩེ་རྡོ་ལ་མ་རྡུང་ན། །མདའ་དྲང་མོར་འཕེན་ན་ཨེ་སྐྱོན་ཤེ། ། བྱ་རྒོད་ཕྲུག་ཐུགས་ལ་མ་ཕོག་དགོས།། ༈རྒྱ་བོད་གཉིས་གི་ས་མཚམས་ན། །ཤིང་མ་གཙུགས་ཤིང་རྩི་ལྗང་སེ་སྐྱེས། ། ཤིང་དེ་ཕྱོགས་དེ་ཡི་རྩེ་མོར་ལ། །བྷོ་དྷི་ཕྲེང་བ་བརྒྱ་ཞག་བདུན། ། ཆོས་ངས་གསོ་ཟེར་བའི་ཁས་ལེན་དགོས། །ཤིང་དེ་ཕྱོགས་དེ་ཡི་སྐེད་པ་ན། ། ཤིང་མ་སྐྱེས་རྩེ་མོ་རང་འགུག་ཡོད། ། ཤིང་དེར་ཕྱོགས་དེ་ཡི་སྟིང་པ་ན། །དཀར་ངས་གསོ་ཟེར་བའི་ཁས་ལེན་དགོས། །

༈དགུང་ཨ་སྔོན་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེན། །གསེར་ཉི་ལྷ་འཁོར་རྡེལ་རང་བྱོན་རེད། ། མ་ཎི་དུང་ཅིག་མི་སོག་བར། །འཁོར་ལོ་རང་འདུག་བྱེད་ལེ་མིན། ། སྟེང་ལྷ་ཡི་ཡུལ་ན་མཉམ་འགྲོ་བྱེད། །བྲག་དཀར་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེན། ། བྱ་རྒོད་འཁོར་རྡེལ་རང་བྱོན་རེད། །མ་ཎི་དུང་གཅིག་མ་ཚར་བར། ། འཁོར་ལོ་རང་འདུག་བྱེད་ལེ་མིན། །ཟངས་མདོག་པ་རི་ཕྱོགས་འགྲོ་བྱེད།། དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་བྲིས་པ་མ་ཎི་འབྲུ་དྲུག་རེད། ། བྲིས་མཁས་པས་བྲིས་ནོར་མ་བྱས་ན།།འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན།། ༈བྲག་དཀར་འཛངས་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་མ་ཎི་འབྲུ་དྲུག་རེད། ། བྲིས་མཁས་པས་བྲིས་ནོར་མ་བྱས་ན།།འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན། ། ༈དབུས་ནས་འོང་བའི་བན་ཆུང་ངས། །ཆུང་ལོ་ཆུང་གོང་ནས་ཡིག་ཆུང་སྦྱོང་། ། འདོན་ཀློག་རྫུན་བྱེད་འོང་བསམ་དོན་མེད། །ཨ་ལ་མི་བདེན་རྩེ་མོ་རྩེད། ། ༈རྐྱང་ཨ་མདོ་ར་ཁ་བརྒྱད་་་་ སྒ་གསེར་སྲབ་གཉིས་དང་བཅུ་འཛམ་རེད།། ས་གར་བསམ་སར་ན་འཁོར་སོང་ན།།རྐྱང་ར་ཁ་བརྡུང་ན་འགྱོད་པ་མེད། ། ༈མ་ཐོ་མ་མཐོ་ཐང་དཀར་རྒོད། །མ་ཐོ་ཆེ་ན་སེར་བུ་རླུང་གི་སྤྱོད། །མ་དམའ་མ་དམའ་ཆུ་ནང་ཉ། ། དམའ་ཆེ་ན་རྒྱ་མཚོ་ཞབས་མེད་རེད། །ཁང་སྐྱ་རིལ་ལྟག་མགོ་རྒྱད་འཁོར་མ། །སྒོ་རབ་གསལ་གཉིས་དང་བཅུ་འཛོམ་རེད། །

== སྐྱེལ་འདྲེན། ==གླིང་གཤིས་མནའ་བྲོ་ལོ་སར་དགའ་སྟོནཀ ༈ ཤར་རྒྱ་གར་རི་ཡི་རི་མགོ་ན། །གུར་དཀར་ཆུང་ཕུར་མ་རླུང་གི་སྐྱོད། ། མདོང་ཡག་མོ་སེར་འབྲས་སྒར་གསུམ་རེད། །ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ས་རེད། ཤར་རྒྱ་གར་རི་ཡི་རི་རྐེད་ན། །གུར་དམར་པོ་ཕུར་མ་རླུང་གིས་སྐྱོད། ། ཤར་རྒྱ་གར་རི་ཡི་རི་མཐའ་ན། །གུར་སེར་པོའི་ཕུར་མ་རླུང་གིས་སྐྱོད། དཀར་འོ་མ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་རེད། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་གཡང་གཞི་ཡ་དཀུག་རེད།།གསེར་ཉི་ལྷ་ག་ཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད །། ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་རེད།།གཡང་གཞི་བུམ་པ་ཁ་རྒྱན་གསུམ། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམ་སི།།ས་ཡས་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད།། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམ་སི། ། ས་ཡས་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམ།།བཀྲ་ཤིས་པའི་བྲོ་ར་ཡར་རྒྱས་ཤོག ༈དགུང་ཨ་སྔོན་ཤེལ་དཀར་སྒོ་ཡག་མ།།སྒོ་ཁྲ་མོའི་ནང་ནས་ཡར་སོང་ཏེ། ། ལོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་འདྲ་མཉམ་རེད། །འདྲ་མཉམ་ཞིང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་པར་ཤོག ། བྲག་དཀར་ རྫོང་ཤེལ་དཀར་སྒོ་ཡག་མ། །ཤེལ་སྒོ་མོའི་ནང་ཡར་སོང་སྟེ། ། ལོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་འདྲ་མཉམ་རེད། །དྲ་མཉམ་ཞིང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་པར་ཤོག ། ལོ་ཆུང་ཆུང་ན་ནད་མེད་པར་ཤོག །དེ་ཡང་ཡང་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ནང་གི་ནོར་བུ་རེད། ། ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་ཕྱེ་ཚད་གྱིས། །ནང་གི་ནོར་བུ་མཇལ་ཚད་གྱིས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་ནང་གི་ནོར་བུ་རེད། ། ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་ཕྱེས་ཚད་གྱིས། །ནང་གི་ནོར་བུ་མཇལ་ཚད་གྱིས།། ༈སྡེ་རྒྱ་གྲོང་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །སྡེ་ཡག་མོ་མཎྜལ་སྤུང་འདྲ་སྣང་། ། སང་ཕ་རོལ་ད་ཡི་དུས་ཚོད་ན། །སྡེ་དེ་ལ་ཆག་གྲུམ་མ་འགྲོ་དགོས། ། ༈དགོན་ཁྲ་མོའི་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །ལྷ་བླ་ལུ་གྲལ་བཞུགས་བཅུ་གསུམ་སྣང་། །ལྷ་བླ་ལུའི་དམ་ཚིག་མ་གྲོལ་དགོས།། རྫོང་ཁྲ་མོའི་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །གོང་དཔོན་ལུ་གྲལ་བཞུགས་བཅུ་གསུམ་སྣང་། ། དཔོན་དེ་ལ་ཆགས་ཁྲུག་མ་འགྲོ་དགོས། །ཚེ་གཅིག་འཛོམ་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། ། སྐྱ་རེངས་ནམས་དང་མི་ལྡན་བར།། ཕྱི་སྐར་རྒྱའི་འཛོམ་རར་མ་ཞིག་དགོས།། ༈དགའ་དོ་ནུབ་བྲོ་གཡང་ག་ནས་བྱུང་། ། ༈ རི་མཐོ་འདུག་ཟེར་བདེན་འདུག་སྟེ། །དགུང་ཐུག་འདུག་ཟེར་ན་རྫུན་པ་རེད། རྟ་མགྱོགས་འདུག་ཟེར་ན་བདེན་འདུག་སྟེ། །བྱ་སླེབས་འདུག་ཟེར་ན་རྫུན་པ་རེད།། ༈ བྲོ་འདི་གང་བྱུང་ཤར་ནས་བྱུང་། །ཤར་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་འདུན་ནས་བྱུང་། ། ཤར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བྲོ་ལ་དགའ། །བྲོ་ལ་དགའ་ནས་བྲོ་རེ་རྡུང། ། ༈ ཨ་སྔོན་སྔོ་མོ་གཡུ་ཡི་རྒྱན། །ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་ཆགས་སའི་གདན་ཞིག་བཏིང་། རྩེད་ཁ་མཚར་སྐར་ཚོགས་གྲངས་ཀ་ཡོད། ། ས་གཞི་སེར་པོ་གསེར་གྱི་རྒྱན༎རྩ་རྩི་ཤིང་ཆགས་སའི་གདན་ཞིག་བཏིང་།། རྩེད་ཁ་འཚར་ རྩི་ཤིང་གྲངས་ཀ་ཡོད།། ༈བྲག་དཀར་འཛངས་རྒྱ་ཆེ་སྤོམ་མཐུག་མ། །རྒྱ་ཆེ་སི་སི་ཞིག་མ་བཀོད་ན། ། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་འཛོམ་སར་མི་ཤོང་འདུག ། སྡེ་རྒྱ་གྲོང་རྒྱ་ཆེར་སྤོམ་མཐུག་མ། ། རྒྱ་ཆེ་སི་སི་ཞིག་མ་བཀོད་ན། ། ལོ་ཆུང་ཆུང་འཛོམ་ར་མི་ཤོང་འདུག ། ། ༈ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་ཁྱུང་གི་བུ། །བྲེལ་བྲེལ་མ་བྱེད་དལ་དལ་གྱིས། ། སྟོད་རྒྱ་གར་མན་ཆད་བྲ་རི་ཡིན། །དལ་དལ་བྱས་ནས་བྲག་རི་འགྲིམ།ས། ། ཟི་ལིང་ཁ་དཀར་རྐྱང་གི་བུ། །བྲེལ་བྲེལ་མ་བྱེད་དལ་དལ་གྱིས། ། ཤར་རྒྱ་གར་མན་ཆད་སྤང་རི་ཡིན། །དལ་དལ་ངང་ནས་སྤང་རི་འགྲིམ། ། ༈ དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །གསེར་ཉི་ཟླ་བྲིས་པ་སྤུན་གསུམ་རེད། ། བྲིས་མཁས་པས་བྲི་ནོར་མ་བྱེད་དང་། །འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན། བྲག་དཀར་རྫོང་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་བྲིས་པ་སྤུན་གསུམ་རེད།། བྲིས་མཁས་པས་བྲི་ནོར་མ་བྱས་ན། །འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན།། ༈འཇམ་པོ་བརྒྱ་དང་བཤིབས་མྱོང་ཡིན།།བུད་མྱོང་མེད་དེ་འདྲ་མྱོང་ཡིན།།བྲག་དཀར་དེ་དང་འདྲ་འདྲ་རེད། ། ༈དགོན་ཁྲ་མོ་བཞེང་ན་སླ་མོ་མེད། །མགོ་རྩེ་ཞྭ་བརྒྱ་དེ་དཔྱང་སར་དགོས། ། ལྷ་བླ་ལུ་བརྒྱ་དེ་བཞུགས་ས་དགོས། །ཁང་སྐྱ་རིལ་བཞེང་ན་སླ་མོ་མེད།། གོས་འཕྲུག་ཆུང་བརྒྱ་དེ་དཔྱང་སར་དགོས། །སྟག་ཤར་ལུ་བརྒྱ་དེ་བཞུགས་ས་དགོས།། ༈ཁང་སྐྱ་རིལ་ལྟག་མགོ་བརྒྱད་སྐོར་མ། །སྒོ་རབ་གསལ་གཉིས་དང་བཅུ་འཛོམ་རེད།། དགུང་ཨ་སྔོན་ཡན་ན་ཨེ་མཐོ་ཤེ །

རླུང་སེར་བུའི་མགྱོག་ན་ཚེ་སྔོན་ལས། ༈ཨ་མཚེ་ལྷ་མཚེས་པད་མའི་མཚེས། །པདྨའི་མཚེ་ཆེན་གོང་མའི་སྟེང་། ། འབྲི་ཨ་ཟེས་མ་བརྒྱ་བུ་སྟོང་རེད། །བ་བེའུ་ཆུང་མ་བརྩིས་ལོ་གྲངས་མང་། ། བ་བེའུ་ཆུང་བརྩིས་ན་དུང་ཁ་ལོང་། །ཨ་མཚེ་ལྷ་མཆེས་པད་མའི་མཚེས། ། པད་མའི་མཚེས་ཆེན་བར་མིའི་སྟེང་། །རྐྱང་ཨ་མདོ་མ་བརྒྱ་བུ་སྟོང་རེད། ། རྟ་རྟའི་ཆུང་མ་བརྩིས་ལོ་གྲངས་མང་། །རྟ་རྟའི་ཆུང་བརྩིས་ན་དུང་ཁ་ལོང་། ། ཨ་ལ་མི་བདེན་རྩེད་མོ་རྩེ། ། ༈ལྕགས་རྒྱ་བརྒྱ་གི་སྲབ་ཅིག་རྡུང་། །དགའ་དོ་ནུབ་རྐྱང་ཕྲུག་ཁྱོད་ལ་ཀོན།། རྐྱང་ཨ་མདོ་ཁ་ཤད་ཅི་འདུག་ལྟ། །

རྩིད་རྒྱ་བརྒྱ་གི་སྣ་ཐག་བཟོས། །དགའ་དོ་ནུབ་ཨ་ཆུང་ཁྱོད་ལ་ཀོན། མཛོ་ཨ་ཆུང་སྣ་ལོ་ཅི་འདུག་ལྟ།། དགུང་ཨ་སྔོན་བལ་སྒྲོ་ཁ་ཕྱེས་རེད། །བལ་དཀར་ལེན་ཀོ་ནག་པོ་ལེན། ། བལ་ཅི་ལེན་ཁྱེད་ཚོའི་ལག་ན་ཡོད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་བལ་སྒྲོ་ཁ་ཕྱེས་རེད། །བལ་དཀར་པོ་ལེན་ཀོ་ནག་པོ་ལེན། ། བལ་ཅི་ལེན་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ན་ཡོད། ། དགུང་ཨ་སྔོན་མདའ་དུང་ཁ་ཕྱེས་རེད། །མདའ་སྒྲོ་ཡོད་ལེན་དང་སྒྲོ་མེད་ལེན། ། དེ་ཅི་ལེན་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ནང་ཡོད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་མདའ་དུང་ཁ་ཕྱེས་རེད། །མདའ་སྒྲོ་ཡོད་ལེན་དང་སྒྲོ་མེད་ལེན།། དེ་ཅི་ལེན་ཁྱེད་ཚོའི་ལག་ན་ཡོད། །བཀྲ་ཤིས་པའི་བྲོ་ར་ཡར་རྒྱས་ཤོག ། ༈དགུང་སྔོན་ཕྱོགསབཞི་སྒོ་བཞི་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་སྒོ་བཞིའི་དྲི་ཆུང་རེད། །་ ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་མ་འགྱུར་དང་། །སྒོ་བཞིའི་དྲིལ་ཆུང་འགྱུར་བསམ་མེད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་སྒོ་བཞིའི་དྲི་ཆུང་རེད། ། ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་མ་འགྱུར་དང་། །སྒོ་བཞིའི་དྲིལ་ཆུང་འགྱུར་བསམ་མེད། ། ཨ་ལ་མི་བདེན་བརྩེད་་་ ༈་དགུང་སྔོན་ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་སྒོ་བཞིའི་དྲི་ཆུང་རེད། ། དྲིལ་ལྕེ་མ་བརྡུང་སྙན་ལུག་ཤེ། །དྲིལ་ལྕེ་བརྡུང་ན་ཅི་འདྲ་སྙན།། དགུང་ཨ་སྔོན་ཚ་ལུ་ཚ་གཞང་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ཚ་ཞི་གཞང་བརྒྱད་རེད། ། ཚ་གཞང་ཁྲག་འཁྲུག་མ་བྱས་ན། །ཕྱི་སྐར་བརྒྱས་ལྟད་མོ་ཅི་ལ་བལྟ།། དགུང་ཨ་སྔོན་ཨ་ལུང་སྒར་འཕེན་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་བྱི་རུའི་དཀྱིལ་ཁྲ་རེད། ། ཁྲ་དཀྱིལ་ན་བཞག་དོ་ཟུར་ན་བཞག །དེ་ཅི་བཞག་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ནང་ཡོད། ། བྲག་དཀར་འཛངས་ཨ་ལུང་སྒར་འཕེན་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་བྱི་རུའི་དཀྱིལ་ཁྲ་རེད། ། ཁྲ་དཀྱིལ་ན་བཞག་དོ་ཟུར་ན་བཞག །དེ་ཅི་བཞག་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ནང་ཡོད། ། དེ་ཨེ་རེད་ལོ་ཆུ་གྲ་མཉམ་ཡོ། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ལོ་ཡག་སྙེ་མ་རེད། ། མགོ་གར་དཀུག་སེར་བུ་རླུང་གི་ཤེས། ། བྲག་དཀར་འཛངས་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། ། བྱ་རྒོད་ཕྲུག་ལོ་ཡག་སྙེ་མ་རེད། ། མགོ་གར་དཀུག་སེར་བུ་རླུང་གི་ཤེས། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོ་གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད། ། གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་མ་འགྱུར་དང་། །གཡང་ཐོག་བུམ་པ་འགྱུར་བསམ་མེད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད། ། གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་མ་འགྱུར་དང་། །གཡང་ཐོག་བུམ་པ་འགྱུར་བསམ་མེད། །

༈དགུང་ཨ་སྔོན་མནའ་ཆགས་རྙིང་པ་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ད་འགྲུལ་གསར་པ་རེད། ། མནའ་ཆགས་རྙིང་པས་མ་ཤེས་ན། །ད་ཆགས་གསར་པས་སློབ་རོགས་དགོས། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་མཚོ་མོ་ཡར་འཁྱིལ་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་མཚོ་ནང་ནོར་བུ་རེད། ། མཚོ་ནང་ནོར་བུ་མ་འགྱུར་དང་། །མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་འགྱུར་བསམ་མེད། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་མཚོ་མོ་ཡར་འཁྱིལ་རེད། །་གསེར་ཉི་ལྷ་མཚོ་ནང་ནོར་བུ་རེད། ། ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་རེད། །མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་བུམ་བ་གསུམ། ། ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛམས་སི། །ས་འདིར་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་མཚོ་མོ་ཡར་འཁྱིལ་རེ། །་བྱ་རྒོད་ཕྲུག་མཚོ་ནང་ནོར་བུ་རེད་། ། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། ། ས་འདི་ན་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། །

༈ དགུང་ཨ་སྔོན་དར་དཀར་ཡུག་གཅིག་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་དར་ཐོག་རི་མོ་རེད། ། ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་དར་འདབ་ཚར་ལོ་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། ། ས་འདི་ན་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་དར་དཀར་ཡུག་གཅིག་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་དར་ཐོག་རི་མོ་རེད། ། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་དར་འདབ་ཚར་ལོ་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། ། ས་འདི་ན་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། དེ་ཡང་ཡང་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། སང་ཕ་རེས་འཛོམས་བའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། དེ་ཨེ་རེད་ལོ་ཆུང་གྲ་མཉམ་ཡོ།། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་གཡང་གཞི་ཡར་ཀུག་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད། ། ་ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་གཡང་ཐོག་བུམ་རེད། །གཡང་གཞི་བུམ་པ་ཁ་རྒྱན་གསུམ། ། ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། །ས་འདི་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། ༈རྒྱ་གླིང་སྙུག་གླིང་གསེར་གླིང་གསུམ། །འདུག་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་། ། འཛོམ་ས་བླ་ལུའི་འདུན་ལྕོག་སྟེང་། ཆུ་ལྕུམ་མེ་ཏོག་གུར་གུམ་གསུམ། ། སྐྱེས་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་། །འཛོམ་ས་བླ་ལུའི་མཆོད་ཁང་ནང་། ། ༈མེ་ཏོག་རྩི་ཤིང་འབྲས་བུ་གསུམ། །སྐྱེས་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་། ། འཛོམ་ས་བཟང་དྲུག་སྨན་གྱི་ནང་། །ཁྲ་སིང་སིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོར་མཆོད། ། བཀྲ་ཤིས་པའི་བྲོ་ར་ཡར་རྒྱས་ཤོག །

༈འཛོམ་ཡག་བྱུང་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག། ཁ་ཆེའི་མེ་ཏོག་གུ་གུམ་གསུམ། ། སྐྱེས་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་།།འཛོམ་སར་མཆོད་ཁང་ཁྲ་མོའི་ནང་། ། ༈དགོན་ཁྲ་མོའི་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །ལྷ་བླ་ལུ་གསེར་སྐུ་གྲལ་བཞུགས་རེད། ། དར་དཀར་པོ་རྐྱང་དགའ་རྒྱང་སྐྱིད་སྣང་། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཞིང་ཆུ་མ་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། ། ཆོས་སངས་རྒྱས་པ་དར་བར་ཤོག ༈སྡེ་རྒྱ་གྲོང་རྒྱ་ཞིང་ཆུ་མ་རེད།།གོང་དཔོན་ལུ་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། ། མགོ་ཝ་ཟོ་ལོ་ཡག་སྙི་མ་རེད། །ཁ་ཟ་རྒྱུ་ཨ་འབྲུ་སིལ་མ་རེ། ། སྐྱིད་ཨེ་ཤེ་རང་གི་དཔོན་ལུ་རེད། །སོང་ཕ་རེས་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག།

༈དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཆེ་སྤོམ་འཐུག་མ། །རྒྱ་ཆེ་སི་སི་གྱི་བཀོད་རོགས་དགོས།། ། གསེར་ཁྲི་དྲུག་མ་ཤར་ལོ་གྲངས་མང་། །གླིང་བཞི་སྐོར་ས་ལྟད་མོས་ལྟོས།། བྲག་དཀར་རྫོང་རྒྱ་ཆེ་སྤོམ་འཐུག་མ། །རྒྱ་ཆེ་སི་སི་གྱི་བཀོད་རོགས་དགོས། ། རྒོད་ཐང་དཀར་མ་ལྡིང་ལོ་གྲངས་མང་། །སྒྲོ་གཤོག་དྲུག་ངོམས་ས་ལྟད་མོ་ཡོད། ། ༈རི་འབམ་ཆེན་འབམ་ཆུང་འབམ་འབྲིང་གསུམ། །རི་འབམ་ཆེན་འགོ་ན་ལུག་བརྒྱ་གྲམ།། དཀར་ཅི་བསོག་ཨ་ཟེར་ཁྱོད་ཀྱི་ཤེས།།གསོ་ཨེ་ཆོག་མ་བསུ་ཁ་ལ་དྲིས་ ༈འགྱོག་པ་རྐྱང་དང་བདེ་མོའི་སྒ །རྐང་ར་བཞི་རྡོ་ལ་མ་བརྡུང་ན། ། རྐྱང་བྲིམ་པོ་རྒྱུགས་ན་ཨེ་སྐྱོན་ཤེ། །དཀུ་པའི་གཞུ་དང་འཕེན་པའི་མདའ་། ། མདའ་མདེལ་རྩེ་རྡོ་ལ་མ་རྡུང་ན། །མདའ་དྲང་མོར་འཕེན་ན་ཨེ་སྐྱོན་ཤེ། ། བྱ་རྒོད་ཕྲུག་ཐུགས་ལ་མ་ཕོག་དགོས།། ༈རྒྱ་བོད་གཉིས་གི་ས་མཚམས་ན། །ཤིང་མ་གཙུགས་ཤིང་རྩི་ལྗང་སེ་སྐྱེས། ། ཤིང་དེ་ཕྱོགས་དེ་ཡི་རྩེ་མོར་ལ། །བྷོ་དྷི་ཕྲེང་བ་བརྒྱ་ཞག་བདུན། ། ཆོས་ངས་གསོ་ཟེར་བའི་ཁས་ལེན་དགོས། །ཤིང་དེ་ཕྱོགས་དེ་ཡི་སྐེད་པ་ན། ། ཤིང་མ་སྐྱེས་རྩེ་མོ་རང་འགུག་ཡོད། ། ཤིང་དེར་ཕྱོགས་དེ་ཡི་སྟིང་པ་ན། །དཀར་ངས་གསོ་ཟེར་བའི་ཁས་ལེན་དགོས། །

༈དགུང་ཨ་སྔོན་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེན། །གསེར་ཉི་ལྷ་འཁོར་རྡེལ་རང་བྱོན་རེད། ། མ་ཎི་དུང་ཅིག་མི་སོག་བར། །འཁོར་ལོ་རང་འདུག་བྱེད་ལེ་མིན། ། སྟེང་ལྷ་ཡི་ཡུལ་ན་མཉམ་འགྲོ་བྱེད། །བྲག་དཀར་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེན། ། བྱ་རྒོད་འཁོར་རྡེལ་རང་བྱོན་རེད། །མ་ཎི་དུང་གཅིག་མ་ཚར་བར། ། འཁོར་ལོ་རང་འདུག་བྱེད་ལེ་མིན། །ཟངས་མདོག་པ་རི་ཕྱོགས་འགྲོ་བྱེད།། དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་བྲིས་པ་མ་ཎི་འབྲུ་དྲུག་རེད། ། བྲིས་མཁས་པས་བྲིས་ནོར་མ་བྱས་ན།།འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན།། ༈བྲག་དཀར་འཛངས་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་མ་ཎི་འབྲུ་དྲུག་རེད། ། བྲིས་མཁས་པས་བྲིས་ནོར་མ་བྱས་ན།།འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན། ། ༈དབུས་ནས་འོང་བའི་བན་ཆུང་ངས། །ཆུང་ལོ་ཆུང་གོང་ནས་ཡིག་ཆུང་སྦྱོང་། ། འདོན་ཀློག་རྫུན་བྱེད་འོང་བསམ་དོན་མེད། །ཨ་ལ་མི་བདེན་རྩེ་མོ་རྩེད། ། ༈རྐྱང་ཨ་མདོ་ར་ཁ་བརྒྱད་་་་ སྒ་གསེར་སྲབ་གཉིས་དང་བཅུ་འཛམ་རེད།། ས་གར་བསམ་སར་ན་འཁོར་སོང་ན།།རྐྱང་ར་ཁ་བརྡུང་ན་འགྱོད་པ་མེད། ། ༈མ་ཐོ་མ་མཐོ་ཐང་དཀར་རྒོད། །མ་ཐོ་ཆེ་ན་སེར་བུ་རླུང་གི་སྤྱོད། །མ་དམའ་མ་དམའ་ཆུ་ནང་ཉ། ། དམའ་ཆེ་ན་རྒྱ་མཚོ་ཞབས་མེད་རེད། །ཁང་སྐྱ་རིལ་ལྟག་མགོ་རྒྱད་འཁོར་མ། །སྒོ་རབ་གསལ་གཉིས་དང་བཅུ་འཛོམ་རེད། །

གླིང་དཀར་གཤིས་ཀྱི་གནའ་བྲོ། ༈ ཤར་རྒྱ་གར་རི་ཡི་རི་མགོ་ན། །གུར་དཀར་ཆུང་ཕུར་མ་རླུང་གི་སྐྱོད། ། མདོང་ཡག་མོ་སེར་འབྲས་སྒར་གསུམ་རེད། །ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ས་རེད། ཤར་རྒྱ་གར་རི་ཡི་རི་རྐེད་ན། །གུར་དམར་པོ་ཕུར་མ་རླུང་གིས་སྐྱོད། ། ཤར་རྒྱ་གར་རི་ཡི་རི་མཐའ་ན། །གུར་སེར་པོའི་ཕུར་མ་རླུང་གིས་སྐྱོད། དཀར་འོ་མ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་རེད། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་གཡང་གཞི་ཡ་དཀུག་རེད།།གསེར་ཉི་ལྷ་ག་ཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད །། ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་རེད།།གཡང་གཞི་བུམ་པ་ཁ་རྒྱན་གསུམ། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམ་སི།།ས་ཡས་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད།། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམ་སི། ། ས་ཡས་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམ།།བཀྲ་ཤིས་པའི་བྲོ་ར་ཡར་རྒྱས་ཤོག ༈དགུང་ཨ་སྔོན་ཤེལ་དཀར་སྒོ་ཡག་མ།།སྒོ་ཁྲ་མོའི་ནང་ནས་ཡར་སོང་ཏེ། ། ལོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་འདྲ་མཉམ་རེད། །འདྲ་མཉམ་ཞིང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་པར་ཤོག ། བྲག་དཀར་ རྫོང་ཤེལ་དཀར་སྒོ་ཡག་མ། །ཤེལ་སྒོ་མོའི་ནང་ཡར་སོང་སྟེ། ། ལོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་འདྲ་མཉམ་རེད། །དྲ་མཉམ་ཞིང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་པར་ཤོག ། ལོ་ཆུང་ཆུང་ན་ནད་མེད་པར་ཤོག །དེ་ཡང་ཡང་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ནང་གི་ནོར་བུ་རེད། ། ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་ཕྱེ་ཚད་གྱིས། །ནང་གི་ནོར་བུ་མཇལ་ཚད་གྱིས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་ནང་གི་ནོར་བུ་རེད། ། ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་ཕྱེས་ཚད་གྱིས། །ནང་གི་ནོར་བུ་མཇལ་ཚད་གྱིས།། ༈སྡེ་རྒྱ་གྲོང་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །སྡེ་ཡག་མོ་མཎྜལ་སྤུང་འདྲ་སྣང་། ། སང་ཕ་རོལ་ད་ཡི་དུས་ཚོད་ན། །སྡེ་དེ་ལ་ཆག་གྲུམ་མ་འགྲོ་དགོས། ། ༈དགོན་ཁྲ་མོའི་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །ལྷ་བླ་ལུ་གྲལ་བཞུགས་བཅུ་གསུམ་སྣང་། །ལྷ་བླ་ལུའི་དམ་ཚིག་མ་གྲོལ་དགོས།། རྫོང་ཁྲ་མོའི་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །གོང་དཔོན་ལུ་གྲལ་བཞུགས་བཅུ་གསུམ་སྣང་། ། དཔོན་དེ་ལ་ཆགས་ཁྲུག་མ་འགྲོ་དགོས། །ཚེ་གཅིག་འཛོམ་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། ། སྐྱ་རེངས་ནམས་དང་མི་ལྡན་བར།། ཕྱི་སྐར་རྒྱའི་འཛོམ་རར་མ་ཞིག་དགོས།། ༈དགའ་དོ་ནུབ་བྲོ་གཡང་ག་ནས་བྱུང་། ། ༈ རི་མཐོ་འདུག་ཟེར་བདེན་འདུག་སྟེ། །དགུང་ཐུག་འདུག་ཟེར་ན་རྫུན་པ་རེད། རྟ་མགྱོགས་འདུག་ཟེར་ན་བདེན་འདུག་སྟེ། །བྱ་སླེབས་འདུག་ཟེར་ན་རྫུན་པ་རེད།། ༈ བྲོ་འདི་གང་བྱུང་ཤར་ནས་བྱུང་། །ཤར་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་འདུན་ནས་བྱུང་། ། ཤར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བྲོ་ལ་དགའ། །བྲོ་ལ་དགའ་ནས་བྲོ་རེ་རྡུང། ། ༈ ཨ་སྔོན་སྔོ་མོ་གཡུ་ཡི་རྒྱན། །ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་ཆགས་སའི་གདན་ཞིག་བཏིང་། རྩེད་ཁ་མཚར་སྐར་ཚོགས་གྲངས་ཀ་ཡོད། ། ས་གཞི་སེར་པོ་གསེར་གྱི་རྒྱན༎རྩ་རྩི་ཤིང་ཆགས་སའི་གདན་ཞིག་བཏིང་།། རྩེད་ཁ་འཚར་ རྩི་ཤིང་གྲངས་ཀ་ཡོད།། ༈བྲག་དཀར་འཛངས་རྒྱ་ཆེ་སྤོམ་མཐུག་མ། །རྒྱ་ཆེ་སི་སི་ཞིག་མ་བཀོད་ན། ། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་འཛོམ་སར་མི་ཤོང་འདུག ། སྡེ་རྒྱ་གྲོང་རྒྱ་ཆེར་སྤོམ་མཐུག་མ། ། རྒྱ་ཆེ་སི་སི་ཞིག་མ་བཀོད་ན། ། ལོ་ཆུང་ཆུང་འཛོམ་ར་མི་ཤོང་འདུག ། ། ༈ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་ཁྱུང་གི་བུ། །བྲེལ་བྲེལ་མ་བྱེད་དལ་དལ་གྱིས། ། སྟོད་རྒྱ་གར་མན་ཆད་བྲ་རི་ཡིན། །དལ་དལ་བྱས་ནས་བྲག་རི་འགྲིམ།ས། ། ཟི་ལིང་ཁ་དཀར་རྐྱང་གི་བུ། །བྲེལ་བྲེལ་མ་བྱེད་དལ་དལ་གྱིས། ། ཤར་རྒྱ་གར་མན་ཆད་སྤང་རི་ཡིན། །དལ་དལ་ངང་ནས་སྤང་རི་འགྲིམ། ། ༈ དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །གསེར་ཉི་ཟླ་བྲིས་པ་སྤུན་གསུམ་རེད། ། བྲིས་མཁས་པས་བྲི་ནོར་མ་བྱེད་དང་། །འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན། བྲག་དཀར་རྫོང་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་བྲིས་པ་སྤུན་གསུམ་རེད།། བྲིས་མཁས་པས་བྲི་ནོར་མ་བྱས་ན། །འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན།། ༈འཇམ་པོ་བརྒྱ་དང་བཤིབས་མྱོང་ཡིན།།བུད་མྱོང་མེད་དེ་འདྲ་མྱོང་ཡིན།།བྲག་དཀར་དེ་དང་འདྲ་འདྲ་རེད། ། ༈དགོན་ཁྲ་མོ་བཞེང་ན་སླ་མོ་མེད། །མགོ་རྩེ་ཞྭ་བརྒྱ་དེ་དཔྱང་སར་དགོས། ། ལྷ་བླ་ལུ་བརྒྱ་དེ་བཞུགས་ས་དགོས། །ཁང་སྐྱ་རིལ་བཞེང་ན་སླ་མོ་མེད།། གོས་འཕྲུག་ཆུང་བརྒྱ་དེ་དཔྱང་སར་དགོས། །སྟག་ཤར་ལུ་བརྒྱ་དེ་བཞུགས་ས་དགོས།། ༈ཁང་སྐྱ་རིལ་ལྟག་མགོ་བརྒྱད་སྐོར་མ། །སྒོ་རབ་གསལ་གཉིས་དང་བཅུ་འཛོམ་རེད།། དགུང་ཨ་སྔོན་ཡན་ན་ཨེ་མཐོ་ཤེ །

རླུང་སེར་བུའི་མགྱོག་ན་ཚེ་སྔོན་ལས། ༈ཨ་མཚེ་ལྷ་མཚེས་པད་མའི་མཚེས། །པདྨའི་མཚེ་ཆེན་གོང་མའི་སྟེང་། ། འབྲི་ཨ་ཟེས་མ་བརྒྱ་བུ་སྟོང་རེད། །བ་བེའུ་ཆུང་མ་བརྩིས་ལོ་གྲངས་མང་། ། བ་བེའུ་ཆུང་བརྩིས་ན་དུང་ཁ་ལོང་། །ཨ་མཚེ་ལྷ་མཆེས་པད་མའི་མཚེས། ། པད་མའི་མཚེས་ཆེན་བར་མིའི་སྟེང་། །རྐྱང་ཨ་མདོ་མ་བརྒྱ་བུ་སྟོང་རེད། ། རྟ་རྟའི་ཆུང་མ་བརྩིས་ལོ་གྲངས་མང་། །རྟ་རྟའི་ཆུང་བརྩིས་ན་དུང་ཁ་ལོང་། ། ཨ་ལ་མི་བདེན་རྩེད་མོ་རྩེ། ། ༈ལྕགས་རྒྱ་བརྒྱ་གི་སྲབ་ཅིག་རྡུང་། །དགའ་དོ་ནུབ་རྐྱང་ཕྲུག་ཁྱོད་ལ་ཀོན།། རྐྱང་ཨ་མདོ་ཁ་ཤད་ཅི་འདུག་ལྟ། །

རྩིད་རྒྱ་བརྒྱ་གི་སྣ་ཐག་བཟོས། །དགའ་དོ་ནུབ་ཨ་ཆུང་ཁྱོད་ལ་ཀོན། མཛོ་ཨ་ཆུང་སྣ་ལོ་ཅི་འདུག་ལྟ།། དགུང་ཨ་སྔོན་བལ་སྒྲོ་ཁ་ཕྱེས་རེད། །བལ་དཀར་ལེན་ཀོ་ནག་པོ་ལེན། ། བལ་ཅི་ལེན་ཁྱེད་ཚོའི་ལག་ན་ཡོད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་བལ་སྒྲོ་ཁ་ཕྱེས་རེད། །བལ་དཀར་པོ་ལེན་ཀོ་ནག་པོ་ལེན། ། བལ་ཅི་ལེན་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ན་ཡོད། ། དགུང་ཨ་སྔོན་མདའ་དུང་ཁ་ཕྱེས་རེད། །མདའ་སྒྲོ་ཡོད་ལེན་དང་སྒྲོ་མེད་ལེན། ། དེ་ཅི་ལེན་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ནང་ཡོད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་མདའ་དུང་ཁ་ཕྱེས་རེད། །མདའ་སྒྲོ་ཡོད་ལེན་དང་སྒྲོ་མེད་ལེན།། དེ་ཅི་ལེན་ཁྱེད་ཚོའི་ལག་ན་ཡོད། །བཀྲ་ཤིས་པའི་བྲོ་ར་ཡར་རྒྱས་ཤོག ། ༈དགུང་སྔོན་ཕྱོགསབཞི་སྒོ་བཞི་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་སྒོ་བཞིའི་དྲི་ཆུང་རེད། །་ ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་མ་འགྱུར་དང་། །སྒོ་བཞིའི་དྲིལ་ཆུང་འགྱུར་བསམ་མེད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་སྒོ་བཞིའི་དྲི་ཆུང་རེད། ། ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་མ་འགྱུར་དང་། །སྒོ་བཞིའི་དྲིལ་ཆུང་འགྱུར་བསམ་མེད། ། ཨ་ལ་མི་བདེན་བརྩེད་་་ ༈་དགུང་སྔོན་ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་སྒོ་བཞིའི་དྲི་ཆུང་རེད། ། དྲིལ་ལྕེ་མ་བརྡུང་སྙན་ལུག་ཤེ། །དྲིལ་ལྕེ་བརྡུང་ན་ཅི་འདྲ་སྙན།། དགུང་ཨ་སྔོན་ཚ་ལུ་ཚ་གཞང་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ཚ་ཞི་གཞང་བརྒྱད་རེད། ། ཚ་གཞང་ཁྲག་འཁྲུག་མ་བྱས་ན། །ཕྱི་སྐར་བརྒྱས་ལྟད་མོ་ཅི་ལ་བལྟ།། དགུང་ཨ་སྔོན་ཨ་ལུང་སྒར་འཕེན་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་བྱི་རུའི་དཀྱིལ་ཁྲ་རེད། ། ཁྲ་དཀྱིལ་ན་བཞག་དོ་ཟུར་ན་བཞག །དེ་ཅི་བཞག་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ནང་ཡོད། ། བྲག་དཀར་འཛངས་ཨ་ལུང་སྒར་འཕེན་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་བྱི་རུའི་དཀྱིལ་ཁྲ་རེད། ། ཁྲ་དཀྱིལ་ན་བཞག་དོ་ཟུར་ན་བཞག །དེ་ཅི་བཞག་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ནང་ཡོད། ། དེ་ཨེ་རེད་ལོ་ཆུ་གྲ་མཉམ་ཡོ། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ལོ་ཡག་སྙེ་མ་རེད། ། མགོ་གར་དཀུག་སེར་བུ་རླུང་གི་ཤེས། ། བྲག་དཀར་འཛངས་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། ། བྱ་རྒོད་ཕྲུག་ལོ་ཡག་སྙེ་མ་རེད། ། མགོ་གར་དཀུག་སེར་བུ་རླུང་གི་ཤེས། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོ་གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད། ། གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་མ་འགྱུར་དང་། །གཡང་ཐོག་བུམ་པ་འགྱུར་བསམ་མེད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད། ། གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་མ་འགྱུར་དང་། །གཡང་ཐོག་བུམ་པ་འགྱུར་བསམ་མེད། །

༈དགུང་ཨ་སྔོན་མནའ་ཆགས་རྙིང་པ་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ད་འགྲུལ་གསར་པ་རེད། ། མནའ་ཆགས་རྙིང་པས་མ་ཤེས་ན། །ད་ཆགས་གསར་པས་སློབ་རོགས་དགོས། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་མཚོ་མོ་ཡར་འཁྱིལ་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་མཚོ་ནང་ནོར་བུ་རེད། ། མཚོ་ནང་ནོར་བུ་མ་འགྱུར་དང་། །མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་འགྱུར་བསམ་མེད། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་མཚོ་མོ་ཡར་འཁྱིལ་རེད། །་གསེར་ཉི་ལྷ་མཚོ་ནང་ནོར་བུ་རེད། ། ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་རེད། །མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་བུམ་བ་གསུམ། ། ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛམས་སི། །ས་འདིར་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་མཚོ་མོ་ཡར་འཁྱིལ་རེ། །་བྱ་རྒོད་ཕྲུག་མཚོ་ནང་ནོར་བུ་རེད་། ། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། ། ས་འདི་ན་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། །

༈ དགུང་ཨ་སྔོན་དར་དཀར་ཡུག་གཅིག་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་དར་ཐོག་རི་མོ་རེད། ། ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་དར་འདབ་ཚར་ལོ་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། ། ས་འདི་ན་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་དར་དཀར་ཡུག་གཅིག་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་དར་ཐོག་རི་མོ་རེད། ། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་དར་འདབ་ཚར་ལོ་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། ། ས་འདི་ན་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། དེ་ཡང་ཡང་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། སང་ཕ་རེས་འཛོམས་བའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། དེ་ཨེ་རེད་ལོ་ཆུང་གྲ་མཉམ་ཡོ།། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་གཡང་གཞི་ཡར་ཀུག་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད། ། ་ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་གཡང་ཐོག་བུམ་རེད། །གཡང་གཞི་བུམ་པ་ཁ་རྒྱན་གསུམ། ། ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། །ས་འདི་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། ༈རྒྱ་གླིང་སྙུག་གླིང་གསེར་གླིང་གསུམ། །འདུག་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་། ། འཛོམ་ས་བླ་ལུའི་འདུན་ལྕོག་སྟེང་། ཆུ་ལྕུམ་མེ་ཏོག་གུར་གུམ་གསུམ། ། སྐྱེས་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་། །འཛོམ་ས་བླ་ལུའི་མཆོད་ཁང་ནང་། ། ༈མེ་ཏོག་རྩི་ཤིང་འབྲས་བུ་གསུམ། །སྐྱེས་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་། ། འཛོམ་ས་བཟང་དྲུག་སྨན་གྱི་ནང་། །ཁྲ་སིང་སིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོར་མཆོད། ། བཀྲ་ཤིས་པའི་བྲོ་ར་ཡར་རྒྱས་ཤོག །

༈འཛོམ་ཡག་བྱུང་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག། ཁ་ཆེའི་མེ་ཏོག་གུ་གུམ་གསུམ། ། སྐྱེས་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་།།འཛོམ་སར་མཆོད་ཁང་ཁྲ་མོའི་ནང་། ། ༈དགོན་ཁྲ་མོའི་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །ལྷ་བླ་ལུ་གསེར་སྐུ་གྲལ་བཞུགས་རེད། ། དར་དཀར་པོ་རྐྱང་དགའ་རྒྱང་སྐྱིད་སྣང་། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཞིང་ཆུ་མ་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། ། ཆོས་སངས་རྒྱས་པ་དར་བར་ཤོག ༈སྡེ་རྒྱ་གྲོང་རྒྱ་ཞིང་ཆུ་མ་རེད།།གོང་དཔོན་ལུ་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། ། མགོ་ཝ་ཟོ་ལོ་ཡག་སྙི་མ་རེད། །ཁ་ཟ་རྒྱུ་ཨ་འབྲུ་སིལ་མ་རེ། ། སྐྱིད་ཨེ་ཤེ་རང་གི་དཔོན་ལུ་རེད། །སོང་ཕ་རེས་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག།

༈དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཆེ་སྤོམ་འཐུག་མ། །རྒྱ་ཆེ་སི་སི་གྱི་བཀོད་རོགས་དགོས།། ། གསེར་ཁྲི་དྲུག་མ་ཤར་ལོ་གྲངས་མང་། །གླིང་བཞི་སྐོར་ས་ལྟད་མོས་ལྟོས།། བྲག་དཀར་རྫོང་རྒྱ་ཆེ་སྤོམ་འཐུག་མ། །རྒྱ་ཆེ་སི་སི་གྱི་བཀོད་རོགས་དགོས། ། རྒོད་ཐང་དཀར་མ་ལྡིང་ལོ་གྲངས་མང་། །སྒྲོ་གཤོག་དྲུག་ངོམས་ས་ལྟད་མོ་ཡོད། ། ༈རི་འབམ་ཆེན་འབམ་ཆུང་འབམ་འབྲིང་གསུམ། །རི་འབམ་ཆེན་འགོ་ན་ལུག་བརྒྱ་གྲམ།། དཀར་ཅི་བསོག་ཨ་ཟེར་ཁྱོད་ཀྱི་ཤེས།།གསོ་ཨེ་ཆོག་མ་བསུ་ཁ་ལ་དྲིས་ ༈འགྱོག་པ་རྐྱང་དང་བདེ་མོའི་སྒ །རྐང་ར་བཞི་རྡོ་ལ་མ་བརྡུང་ན། ། རྐྱང་བྲིམ་པོ་རྒྱུགས་ན་ཨེ་སྐྱོན་ཤེ། །དཀུ་པའི་གཞུ་དང་འཕེན་པའི་མདའ་། ། མདའ་མདེལ་རྩེ་རྡོ་ལ་མ་རྡུང་ན། །མདའ་དྲང་མོར་འཕེན་ན་ཨེ་སྐྱོན་ཤེ། ། བྱ་རྒོད་ཕྲུག་ཐུགས་ལ་མ་ཕོག་དགོས།། ༈རྒྱ་བོད་གཉིས་གི་ས་མཚམས་ན། །ཤིང་མ་གཙུགས་ཤིང་རྩི་ལྗང་སེ་སྐྱེས། ། ཤིང་དེ་ཕྱོགས་དེ་ཡི་རྩེ་མོར་ལ། །བྷོ་དྷི་ཕྲེང་བ་བརྒྱ་ཞག་བདུན། ། ཆོས་ངས་གསོ་ཟེར་བའི་ཁས་ལེན་དགོས། །ཤིང་དེ་ཕྱོགས་དེ་ཡི་སྐེད་པ་ན། ། ཤིང་མ་སྐྱེས་རྩེ་མོ་རང་འགུག་ཡོད། ། ཤིང་དེར་ཕྱོགས་དེ་ཡི་སྟིང་པ་ན། །དཀར་ངས་གསོ་ཟེར་བའི་ཁས་ལེན་དགོས། །

༈དགུང་ཨ་སྔོན་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེན། །གསེར་ཉི་ལྷ་འཁོར་རྡེལ་རང་བྱོན་རེད། ། མ་ཎི་དུང་ཅིག་མི་སོག་བར། །འཁོར་ལོ་རང་འདུག་བྱེད་ལེ་མིན། ། སྟེང་ལྷ་ཡི་ཡུལ་ན་མཉམ་འགྲོ་བྱེད། །བྲག་དཀར་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེན། ། བྱ་རྒོད་འཁོར་རྡེལ་རང་བྱོན་རེད། །མ་ཎི་དུང་གཅིག་མ་ཚར་བར། ། འཁོར་ལོ་རང་འདུག་བྱེད་ལེ་མིན། །ཟངས་མདོག་པ་རི་ཕྱོགས་འགྲོ་བྱེད།། དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་བྲིས་པ་མ་ཎི་འབྲུ་དྲུག་རེད། ། བྲིས་མཁས་པས་བྲིས་ནོར་མ་བྱས་ན།།འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན།། ༈བྲག་དཀར་འཛངས་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་མ་ཎི་འབྲུ་དྲུག་རེད། ། བྲིས་མཁས་པས་བྲིས་ནོར་མ་བྱས་ན།།འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན། ། ༈དབུས་ནས་འོང་བའི་བན་ཆུང་ངས། །ཆུང་ལོ་ཆུང་གོང་ནས་ཡིག་ཆུང་སྦྱོང་། ། འདོན་ཀློག་རྫུན་བྱེད་འོང་བསམ་དོན་མེད། །ཨ་ལ་མི་བདེན་རྩེ་མོ་རྩེད། ། ༈རྐྱང་ཨ་མདོ་ར་ཁ་བརྒྱད་་་་ སྒ་གསེར་སྲབ་གཉིས་དང་བཅུ་འཛམ་རེད།། ས་གར་བསམ་སར་ན་འཁོར་སོང་ན།།རྐྱང་ར་ཁ་བརྡུང་ན་འགྱོད་པ་མེད། ། ༈མ་ཐོ་མ་མཐོ་ཐང་དཀར་རྒོད། །མ་ཐོ་ཆེ་ན་སེར་བུ་རླུང་གི་སྤྱོད། །མ་དམའ་མ་དམའ་ཆུ་ནང་ཉ། ། དམའ་ཆེ་ན་རྒྱ་མཚོ་ཞབས་མེད་རེད། །ཁང་སྐྱ་རིལ་ལྟག་མགོ་རྒྱད་འཁོར་མ། །སྒོ་རབ་གསལ་གཉིས་དང་བཅུ་འཛོམ་རེད། །

== སྐྱེལ་འདྲེན། ==གླིང་གཤིས་མནའ་བྲོ་ལོ་སར་དགའ་སྟོནཀ ༈ ཤར་རྒྱ་གར་རི་ཡི་རི་མགོ་ན། །གུར་དཀར་ཆུང་ཕུར་མ་རླུང་གི་སྐྱོད། ། མདོང་ཡག་མོ་སེར་འབྲས་སྒར་གསུམ་རེད། །ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ས་རེད། ཤར་རྒྱ་གར་རི་ཡི་རི་རྐེད་ན། །གུར་དམར་པོ་ཕུར་མ་རླུང་གིས་སྐྱོད། ། ཤར་རྒྱ་གར་རི་ཡི་རི་མཐའ་ན། །གུར་སེར་པོའི་ཕུར་མ་རླུང་གིས་སྐྱོད། དཀར་འོ་མ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་རེད། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་གཡང་གཞི་ཡ་དཀུག་རེད།།གསེར་ཉི་ལྷ་ག་ཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད །། ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་རེད།།གཡང་གཞི་བུམ་པ་ཁ་རྒྱན་གསུམ། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམ་སི།།ས་ཡས་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད།། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམ་སི། ། ས་ཡས་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམ།།བཀྲ་ཤིས་པའི་བྲོ་ར་ཡར་རྒྱས་ཤོག ༈དགུང་ཨ་སྔོན་ཤེལ་དཀར་སྒོ་ཡག་མ།།སྒོ་ཁྲ་མོའི་ནང་ནས་ཡར་སོང་ཏེ། ། ལོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་འདྲ་མཉམ་རེད། །འདྲ་མཉམ་ཞིང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་པར་ཤོག ། བྲག་དཀར་ རྫོང་ཤེལ་དཀར་སྒོ་ཡག་མ། །ཤེལ་སྒོ་མོའི་ནང་ཡར་སོང་སྟེ། ། ལོ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་འདྲ་མཉམ་རེད། །དྲ་མཉམ་ཞིང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་པར་ཤོག ། ལོ་ཆུང་ཆུང་ན་ནད་མེད་པར་ཤོག །དེ་ཡང་ཡང་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ནང་གི་ནོར་བུ་རེད། ། ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་ཕྱེ་ཚད་གྱིས། །ནང་གི་ནོར་བུ་མཇལ་ཚད་གྱིས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་ནང་གི་ནོར་བུ་རེད། ། ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་ཕྱེས་ཚད་གྱིས། །ནང་གི་ནོར་བུ་མཇལ་ཚད་གྱིས།། ༈སྡེ་རྒྱ་གྲོང་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །སྡེ་ཡག་མོ་མཎྜལ་སྤུང་འདྲ་སྣང་། ། སང་ཕ་རོལ་ད་ཡི་དུས་ཚོད་ན། །སྡེ་དེ་ལ་ཆག་གྲུམ་མ་འགྲོ་དགོས། ། ༈དགོན་ཁྲ་མོའི་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །ལྷ་བླ་ལུ་གྲལ་བཞུགས་བཅུ་གསུམ་སྣང་། །ལྷ་བླ་ལུའི་དམ་ཚིག་མ་གྲོལ་དགོས།། རྫོང་ཁྲ་མོའི་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །གོང་དཔོན་ལུ་གྲལ་བཞུགས་བཅུ་གསུམ་སྣང་། ། དཔོན་དེ་ལ་ཆགས་ཁྲུག་མ་འགྲོ་དགོས། །ཚེ་གཅིག་འཛོམ་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། ། སྐྱ་རེངས་ནམས་དང་མི་ལྡན་བར།། ཕྱི་སྐར་རྒྱའི་འཛོམ་རར་མ་ཞིག་དགོས།། ༈དགའ་དོ་ནུབ་བྲོ་གཡང་ག་ནས་བྱུང་། ། ༈ རི་མཐོ་འདུག་ཟེར་བདེན་འདུག་སྟེ། །དགུང་ཐུག་འདུག་ཟེར་ན་རྫུན་པ་རེད། རྟ་མགྱོགས་འདུག་ཟེར་ན་བདེན་འདུག་སྟེ། །བྱ་སླེབས་འདུག་ཟེར་ན་རྫུན་པ་རེད།། ༈ བྲོ་འདི་གང་བྱུང་ཤར་ནས་བྱུང་། །ཤར་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་འདུན་ནས་བྱུང་། ། ཤར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བྲོ་ལ་དགའ། །བྲོ་ལ་དགའ་ནས་བྲོ་རེ་རྡུང། ། ༈ ཨ་སྔོན་སྔོ་མོ་གཡུ་ཡི་རྒྱན། །ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་ཆགས་སའི་གདན་ཞིག་བཏིང་། རྩེད་ཁ་མཚར་སྐར་ཚོགས་གྲངས་ཀ་ཡོད། ། ས་གཞི་སེར་པོ་གསེར་གྱི་རྒྱན༎རྩ་རྩི་ཤིང་ཆགས་སའི་གདན་ཞིག་བཏིང་།། རྩེད་ཁ་འཚར་ རྩི་ཤིང་གྲངས་ཀ་ཡོད།། ༈བྲག་དཀར་འཛངས་རྒྱ་ཆེ་སྤོམ་མཐུག་མ། །རྒྱ་ཆེ་སི་སི་ཞིག་མ་བཀོད་ན། ། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་འཛོམ་སར་མི་ཤོང་འདུག ། སྡེ་རྒྱ་གྲོང་རྒྱ་ཆེར་སྤོམ་མཐུག་མ། ། རྒྱ་ཆེ་སི་སི་ཞིག་མ་བཀོད་ན། ། ལོ་ཆུང་ཆུང་འཛོམ་ར་མི་ཤོང་འདུག ། ། ༈ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་ཁྱུང་གི་བུ། །བྲེལ་བྲེལ་མ་བྱེད་དལ་དལ་གྱིས། ། སྟོད་རྒྱ་གར་མན་ཆད་བྲ་རི་ཡིན། །དལ་དལ་བྱས་ནས་བྲག་རི་འགྲིམ།ས། ། ཟི་ལིང་ཁ་དཀར་རྐྱང་གི་བུ། །བྲེལ་བྲེལ་མ་བྱེད་དལ་དལ་གྱིས། ། ཤར་རྒྱ་གར་མན་ཆད་སྤང་རི་ཡིན། །དལ་དལ་ངང་ནས་སྤང་རི་འགྲིམ། ། ༈ དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །གསེར་ཉི་ཟླ་བྲིས་པ་སྤུན་གསུམ་རེད། ། བྲིས་མཁས་པས་བྲི་ནོར་མ་བྱེད་དང་། །འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན། བྲག་དཀར་རྫོང་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་བྲིས་པ་སྤུན་གསུམ་རེད།། བྲིས་མཁས་པས་བྲི་ནོར་མ་བྱས་ན། །འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན།། ༈འཇམ་པོ་བརྒྱ་དང་བཤིབས་མྱོང་ཡིན།།བུད་མྱོང་མེད་དེ་འདྲ་མྱོང་ཡིན།།བྲག་དཀར་དེ་དང་འདྲ་འདྲ་རེད། ། ༈དགོན་ཁྲ་མོ་བཞེང་ན་སླ་མོ་མེད། །མགོ་རྩེ་ཞྭ་བརྒྱ་དེ་དཔྱང་སར་དགོས། ། ལྷ་བླ་ལུ་བརྒྱ་དེ་བཞུགས་ས་དགོས། །ཁང་སྐྱ་རིལ་བཞེང་ན་སླ་མོ་མེད།། གོས་འཕྲུག་ཆུང་བརྒྱ་དེ་དཔྱང་སར་དགོས། །སྟག་ཤར་ལུ་བརྒྱ་དེ་བཞུགས་ས་དགོས།། ༈ཁང་སྐྱ་རིལ་ལྟག་མགོ་བརྒྱད་སྐོར་མ། །སྒོ་རབ་གསལ་གཉིས་དང་བཅུ་འཛོམ་རེད།། དགུང་ཨ་སྔོན་ཡན་ན་ཨེ་མཐོ་ཤེ །

རླུང་སེར་བུའི་མགྱོག་ན་ཚེ་སྔོན་ལས། ༈ཨ་མཚེ་ལྷ་མཚེས་པད་མའི་མཚེས། །པདྨའི་མཚེ་ཆེན་གོང་མའི་སྟེང་། ། འབྲི་ཨ་ཟེས་མ་བརྒྱ་བུ་སྟོང་རེད། །བ་བེའུ་ཆུང་མ་བརྩིས་ལོ་གྲངས་མང་། ། བ་བེའུ་ཆུང་བརྩིས་ན་དུང་ཁ་ལོང་། །ཨ་མཚེ་ལྷ་མཆེས་པད་མའི་མཚེས། ། པད་མའི་མཚེས་ཆེན་བར་མིའི་སྟེང་། །རྐྱང་ཨ་མདོ་མ་བརྒྱ་བུ་སྟོང་རེད། ། རྟ་རྟའི་ཆུང་མ་བརྩིས་ལོ་གྲངས་མང་། །རྟ་རྟའི་ཆུང་བརྩིས་ན་དུང་ཁ་ལོང་། ། ཨ་ལ་མི་བདེན་རྩེད་མོ་རྩེ། ། ༈ལྕགས་རྒྱ་བརྒྱ་གི་སྲབ་ཅིག་རྡུང་། །དགའ་དོ་ནུབ་རྐྱང་ཕྲུག་ཁྱོད་ལ་ཀོན།། རྐྱང་ཨ་མདོ་ཁ་ཤད་ཅི་འདུག་ལྟ། །

རྩིད་རྒྱ་བརྒྱ་གི་སྣ་ཐག་བཟོས། །དགའ་དོ་ནུབ་ཨ་ཆུང་ཁྱོད་ལ་ཀོན། མཛོ་ཨ་ཆུང་སྣ་ལོ་ཅི་འདུག་ལྟ།། དགུང་ཨ་སྔོན་བལ་སྒྲོ་ཁ་ཕྱེས་རེད། །བལ་དཀར་ལེན་ཀོ་ནག་པོ་ལེན། ། བལ་ཅི་ལེན་ཁྱེད་ཚོའི་ལག་ན་ཡོད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་བལ་སྒྲོ་ཁ་ཕྱེས་རེད། །བལ་དཀར་པོ་ལེན་ཀོ་ནག་པོ་ལེན། ། བལ་ཅི་ལེན་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ན་ཡོད། ། དགུང་ཨ་སྔོན་མདའ་དུང་ཁ་ཕྱེས་རེད། །མདའ་སྒྲོ་ཡོད་ལེན་དང་སྒྲོ་མེད་ལེན། ། དེ་ཅི་ལེན་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ནང་ཡོད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་མདའ་དུང་ཁ་ཕྱེས་རེད། །མདའ་སྒྲོ་ཡོད་ལེན་དང་སྒྲོ་མེད་ལེན།། དེ་ཅི་ལེན་ཁྱེད་ཚོའི་ལག་ན་ཡོད། །བཀྲ་ཤིས་པའི་བྲོ་ར་ཡར་རྒྱས་ཤོག ། ༈དགུང་སྔོན་ཕྱོགསབཞི་སྒོ་བཞི་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་སྒོ་བཞིའི་དྲི་ཆུང་རེད། །་ ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་མ་འགྱུར་དང་། །སྒོ་བཞིའི་དྲིལ་ཆུང་འགྱུར་བསམ་མེད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་སྒོ་བཞིའི་དྲི་ཆུང་རེད། ། ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་མ་འགྱུར་དང་། །སྒོ་བཞིའི་དྲིལ་ཆུང་འགྱུར་བསམ་མེད། ། ཨ་ལ་མི་བདེན་བརྩེད་་་ ༈་དགུང་སྔོན་ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་བཞི་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་སྒོ་བཞིའི་དྲི་ཆུང་རེད། ། དྲིལ་ལྕེ་མ་བརྡུང་སྙན་ལུག་ཤེ། །དྲིལ་ལྕེ་བརྡུང་ན་ཅི་འདྲ་སྙན།། དགུང་ཨ་སྔོན་ཚ་ལུ་ཚ་གཞང་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ཚ་ཞི་གཞང་བརྒྱད་རེད། ། ཚ་གཞང་ཁྲག་འཁྲུག་མ་བྱས་ན། །ཕྱི་སྐར་བརྒྱས་ལྟད་མོ་ཅི་ལ་བལྟ།། དགུང་ཨ་སྔོན་ཨ་ལུང་སྒར་འཕེན་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་བྱི་རུའི་དཀྱིལ་ཁྲ་རེད། ། ཁྲ་དཀྱིལ་ན་བཞག་དོ་ཟུར་ན་བཞག །དེ་ཅི་བཞག་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ནང་ཡོད། ། བྲག་དཀར་འཛངས་ཨ་ལུང་སྒར་འཕེན་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་བྱི་རུའི་དཀྱིལ་ཁྲ་རེད། ། ཁྲ་དཀྱིལ་ན་བཞག་དོ་ཟུར་ན་བཞག །དེ་ཅི་བཞག་ཁྱོད་ཚོའི་ལག་ནང་ཡོད། ། དེ་ཨེ་རེད་ལོ་ཆུ་གྲ་མཉམ་ཡོ། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ལོ་ཡག་སྙེ་མ་རེད། ། མགོ་གར་དཀུག་སེར་བུ་རླུང་གི་ཤེས། ། བྲག་དཀར་འཛངས་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། ། བྱ་རྒོད་ཕྲུག་ལོ་ཡག་སྙེ་མ་རེད། ། མགོ་གར་དཀུག་སེར་བུ་རླུང་གི་ཤེས། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོ་གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད། ། གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་མ་འགྱུར་དང་། །གཡང་ཐོག་བུམ་པ་འགྱུར་བསམ་མེད། ། བྲག་དཀར་རྫོང་གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད། ། གཡང་གཞི་ཡར་དཀུག་མ་འགྱུར་དང་། །གཡང་ཐོག་བུམ་པ་འགྱུར་བསམ་མེད། །

༈དགུང་ཨ་སྔོན་མནའ་ཆགས་རྙིང་པ་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ད་འགྲུལ་གསར་པ་རེད། ། མནའ་ཆགས་རྙིང་པས་མ་ཤེས་ན། །ད་ཆགས་གསར་པས་སློབ་རོགས་དགོས། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་མཚོ་མོ་ཡར་འཁྱིལ་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་མཚོ་ནང་ནོར་བུ་རེད། ། མཚོ་ནང་ནོར་བུ་མ་འགྱུར་དང་། །མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་འགྱུར་བསམ་མེད། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་མཚོ་མོ་ཡར་འཁྱིལ་རེད། །་གསེར་ཉི་ལྷ་མཚོ་ནང་ནོར་བུ་རེད། ། ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་རེད། །མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་བུམ་བ་གསུམ། ། ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛམས་སི། །ས་འདིར་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་མཚོ་མོ་ཡར་འཁྱིལ་རེ། །་བྱ་རྒོད་ཕྲུག་མཚོ་ནང་ནོར་བུ་རེད་། ། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། ། ས་འདི་ན་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། །

༈ དགུང་ཨ་སྔོན་དར་དཀར་ཡུག་གཅིག་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་དར་ཐོག་རི་མོ་རེད། ། ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་དར་འདབ་ཚར་ལོ་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། ། ས་འདི་ན་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། བྲག་དཀར་རྫོང་དར་དཀར་ཡུག་གཅིག་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་དར་ཐོག་རི་མོ་རེད། ། ཕྱི་བྱ་བརྒྱ་དར་འདབ་ཚར་ལོ་རེད། །ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། ། ས་འདི་ན་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། དེ་ཡང་ཡང་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། སང་ཕ་རེས་འཛོམས་བའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། དེ་ཨེ་རེད་ལོ་ཆུང་གྲ་མཉམ་ཡོ།། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་གཡང་གཞི་ཡར་ཀུག་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་གཡང་ཐོག་བུམ་པ་རེད། ། ་ཕྱི་སྐར་བརྒྱ་གཡང་ཐོག་བུམ་རེད། །གཡང་གཞི་བུམ་པ་ཁ་རྒྱན་གསུམ། ། ས་གར་ཡི་ཁོག་ན་མ་འཛོམས་སི། །ས་འདི་ཕྱོགས་ལས་དབང་ཆེ་བྱས་འཛོམས། ། ༈རྒྱ་གླིང་སྙུག་གླིང་གསེར་གླིང་གསུམ། །འདུག་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་། ། འཛོམ་ས་བླ་ལུའི་འདུན་ལྕོག་སྟེང་། ཆུ་ལྕུམ་མེ་ཏོག་གུར་གུམ་གསུམ། ། སྐྱེས་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་། །འཛོམ་ས་བླ་ལུའི་མཆོད་ཁང་ནང་། ། ༈མེ་ཏོག་རྩི་ཤིང་འབྲས་བུ་གསུམ། །སྐྱེས་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་། ། འཛོམ་ས་བཟང་དྲུག་སྨན་གྱི་ནང་། །ཁྲ་སིང་སིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོར་མཆོད། ། བཀྲ་ཤིས་པའི་བྲོ་ར་ཡར་རྒྱས་ཤོག །

༈འཛོམ་ཡག་བྱུང་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག། ཁ་ཆེའི་མེ་ཏོག་གུ་གུམ་གསུམ། ། སྐྱེས་ས་མི་གཅིག་ལ་རི་ལུང་།།འཛོམ་སར་མཆོད་ཁང་ཁྲ་མོའི་ནང་། ། ༈དགོན་ཁྲ་མོའི་ཟུར་ནས་ཡར་སོང་སྟེ། །ལྷ་བླ་ལུ་གསེར་སྐུ་གྲལ་བཞུགས་རེད། ། དར་དཀར་པོ་རྐྱང་དགའ་རྒྱང་སྐྱིད་སྣང་། ། ༈དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཞིང་ཆུ་མ་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། ། ཆོས་སངས་རྒྱས་པ་དར་བར་ཤོག ༈སྡེ་རྒྱ་གྲོང་རྒྱ་ཞིང་ཆུ་མ་རེད།།གོང་དཔོན་ལུ་ལྗང་ཆུང་ཡར་སྐྱེས་རེད། ། མགོ་ཝ་ཟོ་ལོ་ཡག་སྙི་མ་རེད། །ཁ་ཟ་རྒྱུ་ཨ་འབྲུ་སིལ་མ་རེ། ། སྐྱིད་ཨེ་ཤེ་རང་གི་དཔོན་ལུ་རེད། །སོང་ཕ་རེས་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག།

༈དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཆེ་སྤོམ་འཐུག་མ། །རྒྱ་ཆེ་སི་སི་གྱི་བཀོད་རོགས་དགོས།། ། གསེར་ཁྲི་དྲུག་མ་ཤར་ལོ་གྲངས་མང་། །གླིང་བཞི་སྐོར་ས་ལྟད་མོས་ལྟོས།། བྲག་དཀར་རྫོང་རྒྱ་ཆེ་སྤོམ་འཐུག་མ། །རྒྱ་ཆེ་སི་སི་གྱི་བཀོད་རོགས་དགོས། ། རྒོད་ཐང་དཀར་མ་ལྡིང་ལོ་གྲངས་མང་། །སྒྲོ་གཤོག་དྲུག་ངོམས་ས་ལྟད་མོ་ཡོད། ། ༈རི་འབམ་ཆེན་འབམ་ཆུང་འབམ་འབྲིང་གསུམ། །རི་འབམ་ཆེན་འགོ་ན་ལུག་བརྒྱ་གྲམ།། དཀར་ཅི་བསོག་ཨ་ཟེར་ཁྱོད་ཀྱི་ཤེས།།གསོ་ཨེ་ཆོག་མ་བསུ་ཁ་ལ་དྲིས་ ༈འགྱོག་པ་རྐྱང་དང་བདེ་མོའི་སྒ །རྐང་ར་བཞི་རྡོ་ལ་མ་བརྡུང་ན། ། རྐྱང་བྲིམ་པོ་རྒྱུགས་ན་ཨེ་སྐྱོན་ཤེ། །དཀུ་པའི་གཞུ་དང་འཕེན་པའི་མདའ་། ། མདའ་མདེལ་རྩེ་རྡོ་ལ་མ་རྡུང་ན། །མདའ་དྲང་མོར་འཕེན་ན་ཨེ་སྐྱོན་ཤེ། ། བྱ་རྒོད་ཕྲུག་ཐུགས་ལ་མ་ཕོག་དགོས།། ༈རྒྱ་བོད་གཉིས་གི་ས་མཚམས་ན། །ཤིང་མ་གཙུགས་ཤིང་རྩི་ལྗང་སེ་སྐྱེས། ། ཤིང་དེ་ཕྱོགས་དེ་ཡི་རྩེ་མོར་ལ། །བྷོ་དྷི་ཕྲེང་བ་བརྒྱ་ཞག་བདུན། ། ཆོས་ངས་གསོ་ཟེར་བའི་ཁས་ལེན་དགོས། །ཤིང་དེ་ཕྱོགས་དེ་ཡི་སྐེད་པ་ན། ། ཤིང་མ་སྐྱེས་རྩེ་མོ་རང་འགུག་ཡོད། ། ཤིང་དེར་ཕྱོགས་དེ་ཡི་སྟིང་པ་ན། །དཀར་ངས་གསོ་ཟེར་བའི་ཁས་ལེན་དགོས། །

༈དགུང་ཨ་སྔོན་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེན། །གསེར་ཉི་ལྷ་འཁོར་རྡེལ་རང་བྱོན་རེད། ། མ་ཎི་དུང་ཅིག་མི་སོག་བར། །འཁོར་ལོ་རང་འདུག་བྱེད་ལེ་མིན། ། སྟེང་ལྷ་ཡི་ཡུལ་ན་མཉམ་འགྲོ་བྱེད། །བྲག་དཀར་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེན། ། བྱ་རྒོད་འཁོར་རྡེལ་རང་བྱོན་རེད། །མ་ཎི་དུང་གཅིག་མ་ཚར་བར། ། འཁོར་ལོ་རང་འདུག་བྱེད་ལེ་མིན། །ཟངས་མདོག་པ་རི་ཕྱོགས་འགྲོ་བྱེད།། དགུང་ཨ་སྔོན་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །གསེར་ཉི་ལྷ་བྲིས་པ་མ་ཎི་འབྲུ་དྲུག་རེད། ། བྲིས་མཁས་པས་བྲིས་ནོར་མ་བྱས་ན།།འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན།། ༈བྲག་དཀར་འཛངས་རྒྱ་ཤོག་ཁ་གོང་རེད། །བྱ་རྒོད་ཕྲུག་མ་ཎི་འབྲུ་དྲུག་རེད། ། བྲིས་མཁས་པས་བྲིས་ནོར་མ་བྱས་ན།།འདོན་མཁས་པས་ཀློག་རྫུན་བྱེད་ལེ་མིན། ། ༈དབུས་ནས་འོང་བའི་བན་ཆུང་ངས། །ཆུང་ལོ་ཆུང་གོང་ནས་ཡིག་ཆུང་སྦྱོང་། ། འདོན་ཀློག་རྫུན་བྱེད་འོང་བསམ་དོན་མེད། །ཨ་ལ་མི་བདེན་རྩེ་མོ་རྩེད། ། ༈རྐྱང་ཨ་མདོ་ར་ཁ་བརྒྱད་་་་ སྒ་གསེར་སྲབ་གཉིས་དང་བཅུ་འཛམ་རེད།། ས་གར་བསམ་སར་ན་འཁོར་སོང་ན།།རྐྱང་ར་ཁ་བརྡུང་ན་འགྱོད་པ་མེད། ། ༈མ་ཐོ་མ་མཐོ་ཐང་དཀར་རྒོད། །མ་ཐོ་ཆེ་ན་སེར་བུ་རླུང་གི་སྤྱོད། །མ་དམའ་མ་དམའ་ཆུ་ནང་ཉ། ། དམའ་ཆེ་ན་རྒྱ་མཚོ་ཞབས་མེད་རེད། །ཁང་སྐྱ་རིལ་ལྟག་མགོ་རྒྱད་འཁོར་མ། །སྒོ་རབ་གསལ་གཉིས་དང་བཅུ་འཛོམ་རེད། །