སྤུན་གསུམ་དཔལ་འབར་དགོན།

སྤྱི་བཤད།Edit

སྤུན་གསུམ་དཔལ་འབར་དགོན་ཞེས་པ་ཁམས་ཀཿཐོག་དགོན་གྱི་དགོན་ལག་ཅིག་སྟེ། སྡེ་རོང་ཁོངས་སྤུན་གསུམ་ཡུལ་ཚོའི་མགོ་སྟོད་ལ་ཆགས་ཡོད། ལུང་ཟིན་ཆོས་ཉིད་རྒྱ་མཚོའི་གདན་ས་རེད། དེའི་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་ལ་དཔལ་འབར་སྤྲུལ་སྐུ་ཞུ། དགོན་པ་འདིས་གཙོ་བོར་རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་གཏེར་ཆོས་ཉམས་བཞེས་བྱེད། ད་ལྟ་བཤད་གྲྭ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད།

ལོ་རྒྱུས།Edit

པར་རིས་མཛེས་ཁྱམས།Edit

དགོན་ཁོངས་ཀྱི་རི་ཁྲོད།Edit