༥༦ནི་རང་བྱུང་གི་གྲངས་ཞིག་སྟེ་༥༥པའི་རྗེས་མ་དང་༥༧པའི་སྔོན་དུ་ཡིན།

གསལ་བཤད།Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆགEdit

དཀར་ཆག་གི་ཨང་གྲངས།

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit