ང་ཚོས་དེར་གཡོལ་གི་ཡོད་པ་རེད།


ང་ཚོས་དེར་གཡོལ་གི་ཡོད་པ་རེད་(ཧྥ་རན་སིའི་སྐད།: Nous n'avons fait que fuir)ཞེས་པ་དེ་ཧྥ་རན་སིའི་སྐྱེད་སྐྱོམ་ཞབས་བྲོའི་ཚོགས་པ་འདུན་པ་ནག་པོས་(Noir Désir)༢༠༠༨འི་ནང་སྟོན་པའི་མཆེད་བསྒྲིགས་དང་པོ་དེ་ཡིན​། མཆེད་བསྒྲིགས་དེ་༢༠༠༢ལོའི་ཟླ་བ་༧པའི་ཉིན་མང་སྦི་ལིག་ཨེའི་ཧྥ་རན་སིའི་རླུང་འཕྲིན་གྱི་དུས་ཆེན་སྐབས་རྙན་ལ་འཕབ་པ་ཞིག་ཡིན​། མཆེད་བསྒྲིགས་དེའི་ནང་པེའེ་ཐ་ལང་སྒང་ཟླ་(Bertrand Cantat)ཡིས་གཙོ་བྱས་གཏང་པའི་སྐར་མ་༥༥རིང་ཚད་པའི་སྙན་ངག་གི་གཞས་དེ་ལེའི་ཨུའོ་ཧྥེ་རེ་(Léo Ferré)ཀྱིས་སྐུལ་སློང་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན​།

པར་བསྐྲུན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།Edit

སྙན་ངག་དེ་དང་པོ་ཧྥ་རན་སིའི་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་གྱི་རེ་འདུན་ལྟར་འབྲིས་པ་ཞིག་ཡིན​། "འདུན་པ་ནག་པོས་"ལས་འགན་དེ་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་ཆེན་དུ་རོལ་དབྱངས་གསར་གཏོད་བྱས་ཕྱིས་སུ་པེའེ་ཏ་ལང་སྒང་ཟླ་ཡིས་དུས་ཆེན་དེ་མ་ཟིན་གོང་སྐོར་སྐྱོད་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་རིང་སྙན་ངག་དེ་རྩམས་པ་རེད། སྙན་ངག་དེ་དང་མཆེན་བསྒྲིགས་ཚང་མ་​Éditions Verticalesཞེས་པའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བསྟོན་པ་རེད།

ཟློས་གར།Edit

སྙན་ངག་དེ་དེ་སྔོན་དེང་དུས་ཟློས་གར་དུ་བསྐྱར་བསྒྲིག་བྱས་ནས་ཧྥ་རན་སི་ལ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་མྱོང་།


༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་བ་༡°པའི་ཚེས་༡༤ནས་༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་བ་༥པའི་ཚེས་༢༥འི་ཉིན་བར་Florent Saclierགྱིད་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་པའི་དེང་དུས་ཀྱི་ཟློས་གར་དེ་ཕ་རི་ཡི་ཐོ་ཡོར་འཁྲབ་སྟོན་ཁང་ལ་སོགས་ལ་སྐོར་སྐྱོད་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ་དང་མི་མང་པོའི་གདེང་འཇོག་ཡག་པོ་འཐོབ།[༡]


༢༠༡༠ལོའི་ཟླ་བ་༥པའི་ཚེས་༢༩འི་ཉིན་༼ང་ཚོས་དེར་གཡོལ་གི་ཡོད་པ་རེད་༽ཞེས་པ་དེ་ཀྲུང་གོའི་ཝུའུ་ཧན་ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ཐོག་གི་ཟློས་གར་ཞེས་པའི་ནང་ཧུའུ་པེའི་སློབ་ཆེན་ གྱི་ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ཡིག་ཚན་ཁག་Dionysiaགྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་དེང་དུས་ཟློས་གར་དུ་བསྐྱར་བསྒྲིག་བྱས་ནས་སྤྱོད་ལམ་སྒྱུ་རྩལ་ཐོག་ནས་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ་རེད། ཟློས་གར་དེ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་སྐབས་ཧྥ་རན་སི་དང་ ཀྲུང་གོའི་བལྟད་མོ་བལྟ་མ་ཁན་ཚོ་དང་འདེང་འཇོག་བྱེད་མཁན་ཚོས་གར་སྟེགས་གི་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་ནས་ལྕག་གི་རྭ་བ་དེ་མཐའ་སྐོར་ འཁྲབ་སྟོན་པ་རྣམས་ཆིག་ལབ་རྒྱབ་བཞི་ན་བལྟད་མོ་བ་ལྟ་མཁ་ན་རྣམས་ལ་ཁ་གཏད་ནས་མི་རྣམས་དབང་ཆའི་འོག་དཔའ་ཞུམ་དགོས་པ་ལ་སུན་འབྱིན་དྲག་པོ་བྱས་ཡོད་པ་དང་ བརླག་འགྲོ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རིག་གནས་སོགས་སྐད་ཆ་དང་ལུས་ཐོག་གླུ་གཞས་ལ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཡོད།[༢]

ཟློས་གར་དེ་ཨང་དྲེ་སེ་ག་ར་(André Segarra)ཡིས་ཇུས་འགོད་དང་འཁྲབ་འཁྲིད་བྱས་ཡོད། འཁྲབ་སྟོན་པ་བརྒྱད་ཡོད་པ་དེ་དག་ལུང་སྟོན་མཁན་དང་སྒྱུ་རྩལ་མཁས་ཅན་གཉིས་སྲིད་གཞུང་མེད་པའི་རིང་ལུགས་མཁན་སྨྱོན་པ་"སྐུ་ཞབས་ཚང་མ་"སྐྱོན་བརྗོད་མཁས་པ་སེམས་སྦུག་དོག་པོའི་མི། དེའི་ནང་གི་གཞས་དེ་དག་ནི་པེའེ་ཐ་ལང་སྒང་ཟླ་ཡི་ཕམ་ཉེས་གྱི་རྒྱལ་མི་"Gagnants-Perdants"ད་དུང་ཧྥ་རན་སིའི་གཞས་པ་ས་ཨའེ་རྩེའི་ (Saez)སྐྱེད་སྐྱོམ་ཞབས་བྲོའི་མཆེད་བསྒྲིག་"J'accuse"ལས་འདེམས་པ་ཡིན​།

སྙིང་བསྡུས།Edit


ང་ཚོས་དེར་གཡོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ / Nous n'avons fait que fuir
སྣེ་རིང་བའི་ལམ་བུའི་ཐོག་ / Et sur la longue route
འོད་སྟོང་འཕྲོ་བའི་ / Des chiens resplendissants
ང་ཚོའི་མནའ་གྲོགས་དུ་འགྱུར། / Deviennent nos alliés

(...)

ཁྱོད་ཚོས་ང་ཚོ་ལྐུགས་པར་རྩིས། / Prenez-nous pour des cons
ཁྱོད་ཚོས་ང་ཚོ་ཁྱི་རུ་རྩིས། / Prenez-nous pour des chiens
ད་དུང་མུ་མཐུད་ཡིན་དང་། / Continuez
སེམས་འཛིན་བྱེད་དགོས་མ་རེད། / Ne vous gênez pas
ཁྱེད་ཚོའི་མཆིལ་མ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ཆུ་ཤེལ་གྱི་ཕྱི་སྐོགས་དང་འདྲ། / Vos crachats ça nous fait des coquilles de cristal
བརྟན་སྐྲ་སྟུག་པོ་དེ་དག་འཛིན་སྡད་ན་ད་ག་རེད། / Il suffit d'empoigner la crinière de l'étoile.

(…)

དེ་ཚོ་ཚང་མ་མཛེས་རྒྱན་རེད་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕན་མེད་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་རེད་དེ་ཚོ་ཚང་མ་མ་ཡིན་ཡིན་མདོག་དང་ཟུར་རྒྱན་རེད་ངཚོས་འོད་ཟེར་ཞིག་ཛ་རེ་ཛོར་རེའི་ཉི་གཡབ་ཀྱི་ས་ཆ་ཡག་ས་ཞིག་དུ་འཕྲོད་པ་དང་གླུ་དབྱངས་བསྒྲོགས་པ་དེ་ཤེས་ན་འགྲིག / Et tout çà c'est parure, c'est attitude vaine, c'est pose et compagnie; on le sait qu'il suffit qu'un rayon de soleil se plante au bon endroit, sur ce balcon foutoir pour que le chant s'élève.

(…)

ཁྱེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་མི་ཤེས་པ་རེད་དམ། / Tu as perdu ta langue ?
ད་བཤོད་དང་། / Allez !

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།Edit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit