ཕ་སྤྲེལ་རྒན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ།

ཕ་སྤྲེལ་རྒན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ནང་ཕ་སྤྲེལ་རྒན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་དང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་བཅས་ནི་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད། བཤད་སྲོལ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་བརྩམས་གནང་བའི་དེབ་མ་ཎི་ཀ་འབུམ་ཞེས་པའི་ནང་ར་སྤྲོད་ཐུབ་ཡོད། ཁོང་ནི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན།

ཕ་སྤྲེལ་རྒན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ།

བོད་མི་དང་ཐོག་འཁྲུངས་པ། Edit

བོད་ཀྱི་ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་ནི་ཧ་ཅང་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་དང་ཐོག་འཛམ་གླིང་ཆགས་ས་ནི་ཆུས་འཁྱིལ་ཡོད། དེ་ནས་བོད་ཆགས་སའི་ས་ཆར་སྤྲེལ་ཞིག་ཕེབས་ནས་ཁོང་གིས་ས་ཆ་དེ་ཆུའི་ནང་ནས་ཡར་འཐེན་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཆུ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་སེམས་ཅན་དང་མི་རྣམས་གནས་སྡོད་བྱེད་པ་བྱུང་། སྤྲེལ་དེ་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གནས་པའི་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་རྩེད་ཐང་གོང་པོ་རིར་མཚམས་སུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཉིན་གཅིག་སྲིན་མོ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ཞེད་སྣང་སྐུལ་སྟེ་གལ་ཏེ་ཁོང་གིས་ཁོ་མོ་དང་ཆང་ས་མ་བརྒྱབ་ཚེ་བདུད་ཞིག་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་ནས་བདུད་ཕྲུག་མང་པོ་སྐྱེས་པ་མ་ཟད་ས་ཆ་དེ་ཆ་ཚང་མེད་པ་བཟོ་གི་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པ་རེད། ཁོ་མོ་ནི་རྗེ་བརྩུན་སྒྲོལ་མའི་རྣམ་སྐྲུལ་ཡིན། བློ་རིག་བཀྲ་བའི་སྤྲེལ་རྒན་དེས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་བཀའ་དང་བརྒྱབ་འགལ་མི་བྱེད་ཀ་མེད་ཐུག་ནས་སྲིན་མོ་དེ་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་པ་རེད། སྨོན་ལམ་བཟང་པོས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རྗེས་ལ་ཁོང་གཉིས་ལ་སྤྲ་ཕྲུག་དྲུག་འཁྲུངས་པ་རེད། སྤྲེལ་རྒན་གྱིས་ཁོང་གི་སྤྲ་ཕྲུག་དྲུག་རྣམས་ནགས་ཚལ་གྱི་དཀྱིལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་དུ་བཅུག་ཅིང་ལོ་གསུམ་གྱི་རྗེས་ལ་སྤྲ་ཕྲུག་ལྔ་བརྒྱར་གྱུར་པ་རེད། ནགས་ཚལ་ཁྲོད་ཀྱི་ཤིང་ཏོག་རྣམས་རྫོགས་ལ་ཁད་དུ་གྱུར་ཡོད་ཅིང་སྤྲ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲེལ་རྒན་ལ་ཁོང་ཚོར་ལྟོ་ཆས་འཚོལ་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་པ་རེད། སྤྲེལ་རྒན་ག་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་དུ་ཡང་བསྐྱར་ཕེབས་ནས་ཁོང་ལ་ཕྱག་རོགས་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་བཏོན་པ་རེད། དེ་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་སུ་མེ་རུ་ཞེས་པའི་རི་བོ་དེའི་རྩེར་ཕེབས་ནས་འབྲུ་རིགས་སྣེ་ཁ་མ་གཅིག་ལྔ་ས་ཆ་གང་སར་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ཏེ་འབྱིན་པ་རེད། སུ་མེ་རུ་ནི་ད་ལྟའི་གངས་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་གངས་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ནང་ཆོས་དང་ཧིན་ཏུའི་ཆོས་བོན་ཆོས་བཅས་ཀྱི་དད་མོས་བྱེད་པའི་གནས་མཆོག་ཞིག་ཡིན། འབྲུ་རིགས་དེ་རྣམས་བཏབ་པའི་རྗེས་སྟོན་ཐོག་ཡག་པོ་བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱུང་སྟེ་སྤྲ་ཕྲུག་ཚང་མ་རང་གསོ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་སྤྲ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་མཇུག་མ་དང་སྤུ་རྣམས་ག་ལེ་ག་ལེར་མེད་པ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཚོས་རུས་ཁོག་དང་རྡོས་ལག་ཆ་བཟོ་སྟངས་དང་དུག་ལོག་ཁང་པ་བརྒྱབ་སྟངས་བཅས་ཤེས་ཏེ་ག་ལེར་མིའི་བཟོ་དབྱིབས་སུ་འགྱུར་ཏེ་བོད་ཀྱི་མེས་པོ་ཆགས་པ་རེད།[༡]

པར་རིས་བར་འཁྱམས། Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། Edit

  1. SEGARRA André, Du Singe au Signe ou la figure du Trickster à travers les deux principaux personnages du Rāmāyaṇa et du Xīyóu jì : Hanuman et Sun Wukong, mémoire de littérature sous la direction de Valérie Deshoulières, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2007.

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག Edit

ད་དུང་གཟིགས། Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། Edit

  • [༡] (in Chinese)
  • [༢] (in དབྱིན་སྐད།)