འགྱུར་མིང་ནི་དམིགས་གསལ་གི་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་རྟགས་པའི་མིང་སྟེ་མིང་དངོས་དང་མི་གཅིག་པའི་མིང་ཞིག་ལ་ཟེར།

གསལ་བཤད། རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག