མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འཁྱད་པར་ལ་ཟེར་ཞིང་རང་བཞིན་ནས་ཡོད་པའི་འཁྱད་པར་མ་ཡིན་པར་ཕྱིས་སུ་ཆགས་པའི་འཁྱད་པར་ལ་ཟེར།

གསལ་བཤད།

རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག

རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས།

རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

རྩོམ་སྒྲིག