ལོག་གཡེམ་མམ་ཉེས་སྤྱོད།

ལོག་གཡེམ་མམ་ཉེས་སྤྱོད་ནི་མི་གཞན་ནམ་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཁ་གཏད་དུ་ལང་ནས་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་ལ་ཟེར།

གསལ་བཤད། རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག