ཧྲའོ་ལིན་དྲག་རྩལ།

ཧྲའོ་ལིན་དྲག་རྩལ་ནི་ཀྲུང་ཧྭའི་དྲག་རྩལ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་འབྱུང་གནས་ས་མིང་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཞེས་ཐོགས། ཧྲའོ་ལིན་དགོན་པའི་གྲྭ་བཙུན་ལ་དྲག་རྩལ་སྦྱོང་བའི་སྲོལ་ཡོད་པས་རེས་མེད་དྲག་རྩལ་ཀུན་གྱི་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་རང་ལུགས་གྲུབ། དེ་ལ་བྱེ་དྲག་ཁུ་ཚུར་རྩལ་དང་། དམར་འཛིང་རྩལ། རླུང་རྩལ། ལག་ཆ་རྩལ་སོགས་ཡོད། དེ་དག་ལས་ཁུ་ཚུར་རྩལ་ནི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་ལག་མཚན་རྩལ་ལས་རྒྱུག་རྩལ་གྲགས་ཆེ།[༡]

གསལ་བཤད།Edit

ལོ་རྒྱུས།Edit

པར་རིས་བར་འཁྱམས།Edit

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།Edit

  1. དམག་དོན་དང་ལུས་རྩལ། ༼ཀྲུང་གོའི་བྱིས་པའི་ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས།༽ མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆགEdit

ད་དུང་གཟིགས།Edit

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།Edit