ཨ་མ་ནི་བདག་གི་སྲོག་ཡིན།

ཨ་མ། ང་ནམ་ཡང་ཁྱེད་དང་ལྷན་དུ་ཡོད།

ཨ་མ། ལྷད་མེད་བརྩེ་བ་སེམས་ན་ཡོད།

ཨ་མ། ཁྱེད་ཀྱི་འཛུམ་མདངས་བདག་གི་མིག་ལམ་ནས་ནམ་ཡང་འབོར་མ་མྱོང་།

ཨ་མ། ཁྱེད་ཡོད་པས་ང་བདེ་ཞིང་སྐྱིད།

ཨ་མ། ངའི་ཁྱེད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་ནམ་ཡང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད།

ཨ་མ། ནམ་ཡང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་སྨོན།

ཨ་མ། ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་སྲིད།

ཨ་མ། དེ་རིང་གི་དུས་ཆེན་སེམས་ལ་བཟུང་ནས་ངས་ཁྱེད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ལ་སྙིང་ཁུངས་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།

མདོར་ན། ཨ་མ། ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཡོད་ཚད་ནས་ཡོད་ཚད་སྔར་བཞིན་འགྲུབ་པར་སྨོན།


           ༢༠༡༧.༣.༨ཉིན།     སྨྱུག་གཞོན་གྱིས།

གསལ་བཤད།

རྩོམ་སྒྲིག

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

རྩོམ་སྒྲིག


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག

རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས།

རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

རྩོམ་སྒྲིག
"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ཨ་མ།&oldid=132712"ལས་སླར་རྙེད་སོང།