Category:འཚེ་མེད་ཞི་བའི་མི་རྟོན་པའི་དེད་དཔོན

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་མི་རྟོན་པ་ནི་དྲག་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་མཁན་དང་མཉམ་འབྲེལ་མི་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་སྟངས་ཤིག་སྟེ། སྲིད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལག་ལེན་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་གྱི་ཞི་བའི་དེད་དཔོན་ཆེན་མོ་ངྒན་རྡི་མཆོག་ཡིན་ཞིང་། བོད་བྱེས་པར་ལྟ་གྲུབ་དེའི་གྲུབ་ཆ་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་ཧྲིལ་གྱིས་ཟུར་ལྟར་བླངས་མེད། བོད་ནང་ཐོག་མར་ལྟ་གྲུབ་དེ་བཞིན་དཔྱད་བརྗོད་ཀྱི་ལམ་ནས་སྤེལ་མཁན་ནི་མཁས་དབང་ཞོགས་དུང་ལགས་ཡིན།

"འཚེ་མེད་ཞི་བའི་མི་རྟོན་པའི་དེད་དཔོན"ནང་་གི་ཤོག་ངོས།

སྡེ་ཚན་འདིར་གཤམ་གྱི་ཤོག་ངོས་ཁོ་ན་བསྡུས་ཡོད།