Category:རྒྱ་དམར་གཞུང་འབྲེལ་མཁས་པ།

རྒྱ་དམར་གཞུང་འབྲེལ་མཁས་པ་ནི་ཀྲུང་ཧ྄་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཁས་པའི་སྤྱི་མིང་ཡིན་ཞིང་། མཁས་པ་འདི་དག་ལ་རྒྱ་དམར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་ཐད་ཀར་དམིགས་བསལ་གསོལ་ཕོགས་གནང་བཞིན་པ་དང་། ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་དོན་ཡང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དགོས་འདུན་ལྟར་ཡོང་ཡོད་པས། བརྡར་ཤ་མ་ཆོད་པའི་རྩོད་གཞི་ཅན་གྱི་གྲུབ་དོན་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན།

"རྒྱ་དམར་གཞུང་འབྲེལ་མཁས་པ།"ནང་་གི་ཤོག་ངོས།

སྡེ་ཚན་འདིར་གཤམ་གྱི་ཤོག་ངོས་ཁོ་ན་བསྡུས་ཡོད།