ལོ་རྒྱུས་ནི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རབས་ལ་གོ་དགོས་པས་དེ་ནི་འདས་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་བྱེད་ཡིན། དེ་ལ་ཡི་གེར་བྲིས་པ་དང་། ངོས་ལ་བརྐོས་པ། སྒྲ་རུ་ཕབ་པ། རིས་སུ་བཀོད་ པ་སོགས་མཚོན་བྱེད་སྣ་ཚོགས་ཡོད་མོད། མཚོན་བྱེད་གཙོ་བོ་ནི་གོམས་པའི་དབང་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ལ་ཟེར།

གསལ་བཤད། རྩོམ་སྒྲིག

དབྱིན་སྐད་དུ་history དང་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་ལོ་རྒྱུས། ཡང་ན། དེ་ལྟ་བུའི་བྱུང་བ། དེར་བྱུང། བྱུང་བ་སོགས་སུ་ལེགས་སྦྱར་དུ་སྣང། རྒྱལ་རབས་། ཆོས་འབྱུང་། དེབ་ཐེར། ཆོས་འབྱུང་ རྡོ་རིང། རྣམ་ཐར

ལོ་རྒྱུས་མཚོན་བྱེད། རྩོམ་སྒྲིག

·བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་གྲགས་ཅན།


མ་ཎི་བཀའ་འབུམ།བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁོལ་མ།བེེ་རོའི་འའདྲ་འབགཉང་གི་ཆོས་འབྱུང་།མཁས་པ་ལྡེའུའི་ཆོས་འབྱུང་།དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ།ཀློང་ཆེན་ཆོས་འབྱུང་།ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན།བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་། ༡༠ དེབ་ཐེར་དམར་པོ། ༡༡ རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། ༡༢ དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས། ༡༣ དེབ་ཐེར་སེར་པོ། ༡༤ དེབ་ཐེར་དཀར་པོ། ༡༥ བདུད་འཇོམས་ཆོས་འབྱུང་། ༡༦ བདུད་འཇོམས་རྒྱལ་རབས། ༡༧ སྦ་བཞེད། ༡༨ པདྨ་བཀའ་ཐང་།

པར་རིས་བར་ཁྱམས། རྩོམ་སྒྲིག


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི། རྩོམ་སྒྲིག

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག རྩོམ་སྒྲིག

ད་དུང་གཟིགས། རྩོམ་སྒྲིག

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲྭ་མཐུད། རྩོམ་སྒྲིག